fittte feqvitur SubBantiam non bene connumerari, inter
Prodicamenta v e l Prodicata : JEteniqt qvumsSubyettum dr
Pradicatum
,
Jint inter f e An titheta >
dr
SubBantiaJit Su-
Syeffum (utiyarn diximus) omnium Accidentium : ipfa non
poteB ejfe etiam Prodicamentum v e l Prodicatubi : alioqvin
•velnullum erit Subyetfum , fe d omnia erunt Prodicata
;
v e l
Prodicata de Prodicatis Pradicabwttur i qvod abfurdum eft
dicere.
Sed inf i abit qvifpiam
dr
d ic e tO m n e id qvodprodicatur
ejfe pradicatum
,d r
ideo fub aliqvo Prodicamento contineri
Subftantiam riteprfdicari; ideoqveeandem Subftantiam ,vel
Pradicatum ejfe v e l Prodicamentum
.
Non inficiamur f p e -
71umero unam Subftantiam de alia Pr$dicari, ut qvum Genus,
dr
D ifferentia Subftantiales 3d e fu a Specie Subftantialiprodi­
cantur, verbi gratia:Animal
dr
Rationale de Hom ine
.
Itno
plures alias bonasPr?dicationes Substantiarum de Subfiantijs,
proter multorumforfan opinionem
,
nos ipftfpon ie in medium
afferemus , nempe has - Hominis Locus naturalis est T erra ;
Item : Homo
dr
Sol generant Hominem
.
Item : PifcesJun t
creati gdcibes Hominum.A t in tftts,dr alijsfim ilibus exemplis
non ea rationeprodicatur una Subflantia>de a lia fib i Subyecla,
qva Subftantiaeft. Verum longe alio rejpetfu,
dr
a lia confide-
ratione
.
In primo etenim exemplo >prodicatur S u ffla n tia
,
qva
-
tenus efi Genus dr Differentiaf u i Subyetti; infecundo qva Lo­
cus eB in tertio qua C aufit J f '
6
ciens eft
,
in qvarto qva Catfa
F ina lis eftfu i Subyectt
;
dr hac ratione , Prodicata Subftantia
indu it naturam Accidentis. S icu t dr in hijs exemplis; Homines
j>lerunq'yfun t a ltif e x Sedes
.
Item :ponderant p lus minus tre­
centas Libras.SiPes dr Libra materialiterfumantur,fu n t Sub-
B a n tio }ftpro Menfura
dr
Pondere (uti boc locofie r i debet ) f n t
g va n tita te s >id eft accidentia.
Jn reliqvis exemplis
,
c$det fo r te mihi i f i e,verum in primo
deprehendet mefateri,rite prpdicaride Subyetto Sub fian tia li,
fuum Genus d' fuam Differentiam, id eft uti Arifioteles interprg
94
tur,fuam Materiam drfuam Formam >Frgodr Subfiantiam
,
qva/h
De Praedicamentis,
2;
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...58