De' Metaphi fi e£*
s
P
Crattlus dicitur ,J i c E umve.ro,qvt.w terrogarefii t , & refppn-
dere, alium vocas qvam Dialecticum? H E R. Dialecticumpro*
fecfo. Hactenus Plato
,
qv i faris clare qvodJit mutius, fu x &
reltqvorum philofophorum D ia lciticj. oHendii: E t hjtnc D iale
-
ttie a h i, pro tertiaparte totius Philofophi^pofuerunt, cjvamrc-
6te ip fividerint*
• -
Vvritm unham f(fl'e ostendam, qvodnec in reliqvis Phihfo-
phixjrartibus ullumlocuto habeat
•>
h$c eorum M etaphij/ca
,
dtiosidriium ifcd ty flv ts#u tiores. adducam , unum ■Latinum^
hherum Gr<*tum>Primuif eft
M~T.
Cicero
,
qvi libro qvinto de.
Ftntbus banorum y ^ mal&rum yji c a i t - Qvanpus ornatus in ,
Perip'dteticoru dijcipltnafit,fa tis ejt a me , ut brevifiime pot
/./,
p du toah ted i^m S ed tJ lform a eyus dtfctplin$, Jlcut fere c^-
ietbrkm 'ytriplex :Wn&pars eft Natura ', Differendi altera, V i­
vendi -tertid-j^rC
lit Academicis qvf/lienibus Itb primopo
7
'ptoefntum .- 'Fuit ergo iam accepta a Platone pbihfophandi ra~
Itio trip lex : Vna de V ita & Moribus , jtlterade Natura &rc~,
hus occuitix 1 tertia de D iJfcremlo t&^v idverum qvidfalfum >
ifbid-rettum in Oratwnepravunve, q v id conveniens , qyu;lrc-
pugnansyudicandi.
-Dtfp. Tu fc.lib . qvw te
.
E x qvo -triplex
ille anirriifoetus ex iftitx Vnus.m cogmtione Rerum pofitus, &
dn explicatione Natur^i alter in deferiptione expetendarum J}/~
giendarumqve rerum >tertius inyuduando >qv id cuiqve reiJ it
vopjefve/fsyqvidr^pugnansyin qvo .inejl omnis.turnjhbtilitas
xlifsefvndiytum^veritasyuduandi.
-
'Ven ia t mttlc in-medium Eufebius C #farienfis >q v i hbro un­
decimo , de Prxparatione EvAngehca}ftattw-.cap.prtmo, qz
r i n t olim partes PljiloJophix „ ex Jcnt entia , nonfolkm omnium
-reltqvorum philofophor#m,fed& tpjius Aristoteliskp Utribus deT
Jcribp t
;
egoificpauca tjtn tum verba./trjftotelis apponam: Plato
y r im u s re ffe in te llex it., a tqu t A iv jfit Philofophiam., d ix it qve.
prim um ~e/?e>deNAtuxa Jimverfi tnegotieim Mterum de Mort­
ibus
;
tert4Uni de Oration e
,
j
&
c
.J2vt vu ltp lura fc ire de i i s , legat
:Laertium & ip/u.n Eufebium . Vbi esi bie v d N o ^ n v c l S u -
'vyefttim huius Mctapbi/ic&?
^
M
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...58