D E M E T A P H I S I
0
A .’
A T priufqvam huic negotio finem biponimus
5
una
drforfan non ociofam J?va#ionem examinemus,
ad qvem in qva>n Artificempropriefy c t fe t, confidcrare Natu­
ram horum Praedicamentorum
.
Omnes plerumqve concedunt >
Pradtcamenta efieprima Elementa Logica,& qvafdam Claffes
Simplicium 'difttonum
>
quas T erminos inc omplexos vocant, ex
qvibus omnisgeneris Enuntiationes, drextfs deinceps c^t^ra
inftrumeitta Logica componuntur. ideoq;p ereportune ab Ari-
slotele> dr%balijs fere omnibus >q v i ea de art eferipferunt > f a ­
tim iii ipfo limine collettintur. Attamen Peripatetici
,
ea non
mimts Metaphifici negotii ejfe volunt >dr Logicum qvidctn ca
confiderare
*
m i fun t Lntia Rationis, Metaphificum vero u ti
fu n t Entia Rediia.
Ego vercinprimis Vellem difeere ab eis, an in P\erum natu­
ra fit 'iffa Metaphifica
>dr
qv id J it >
dr
qvodf i t eyus Subyectum.
Refipondent
rioitfilumx'cxiBtrefi d tfie Arbitrum
-dr
Reginam omnium reliqvarum Scientiarum
,
fi.mmam Sa-
pientiam , ^hdotigiam -.'''^ a fo fiun t (fihfpeciofa eyus enecmia,
mihi DefiriHo^et ^necejfdrhi
,
ut f i iam naturam eyus
.
sit e?o
nCq) Definitrttiiemyntq nemen eius,apu& antiqvos rhilofiphos
>
'qvin netjvc apudtpfim Aristotelem'; ujpiam hactenus tepeno.
Concedentforte td fed Scientiam ipfafn} 'qnja-nJtoine M*ctaphi*
fica ab eis a eM d t^ rp r ife is benvcoghitay avfingillatim aPia*
1077evocabteto Dialetfick nurrutrputam f^ fft
r
ofstverabuwt.
Hac
apud >afitiqvosfuerim ego fra*
ter urticam t 'tofo apud reitqvos 3 qvam apud ipfum Platonem
non invenior, dr qv>demrhanc eandem
,
qvam nospra manibus
'habemus yhoc efi
i
eam qva artem D ife r e n d i tradtt.Si q
v is
du­
bitat
,
legaftpfitmPlatone-, Inprrimis lih .if . qv i de Sophista ve-l
%ntx wfcrtbituryfidoqvet&em : Per Genera d iv id ere^ neqve
eandem Spectem-alperamputare
>
neq-} .alteram rurfus eandem
efsej nonne D iaU ttica officium efse dicemus? Deinde hb.2 3 -rjn.■;
Crati-
zs
De Metaphifica
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...58