3o
De Metaphifica ^
A t videamus'qvaso > qvale ip fi ei attribuant Subyettum
,
Tam hicfibi non conflant
,•
fe d in vartasfentcntiasfcinduntur.
A lti enim Ens qvatenus Ens^hoc eB , t omnia Entia Realta) alu
falas Subfiantias abjqve Accidentibusta lii ijfa s Intelhgentias >
pro totali
dr
adaqvato eyus Subyeffo fia tu u n t, a lii vero magis
aut minus
>
hocSutyettum v e l dilatant v e l coarttan t
,
uti vide­
re eft apud Soare\,
dr
alios muItos.Et Itcet interfe difitdeant
,
qviqve tamen Ariftotelem fu * opinionis auttorem efje volunt
.
H ic obiter libet conftderare
j
qvalesnam fin t tfti Metaphifi­
c i , qvibusfta tim in ip fi veB ibulo
,
non conuenit de Subyetft
huyus Scientia; hoc eB ,ncfciunt de qva, re illis J it agendunu*
£ vam perfpicaces ac concordes qves'o erun t, in tradendis
Principiis* Partibus>ac Pafiionibus eyufdem Subyefli ? N*vi_>
cum Subyefta omnium Scientiatfum dr Artium > obvia
dr
ma
-
nifefta debeant efiepapim omnibus : totum negotium in eo ver­
t i tur>ut inveniantur eorum Principia Partes & Pafiiones: ea
enimfu n t qva perficiunt omnem Scientiam
.
Sed nec magis
acutimihi videntur i i , q v i i Bos tam diverfitfen t ientes, conci­
liarefatagunt. Sicut d r illt q v i AriBotelemcum Platone ,Scc-
tum cum D .
7
homa, thgratia reducere volunt , cum ipfimet f e
diverftyfeu contrariafen tire>nec reconciliari velle cum eorum
antagoniftisprofiteantur
.
Hos reliqvarum opinionum 'auttores pratereuntes , cum^>
prim is tribus congredimur
.
E t primum qvidem cum i i s , qv i
Ens qvatenus Ens
j
pro adaqvato Subye£fo Metaphifica collo­
cant. H ii adducunt prof e Ariftotelem , Metaphificorum hb. 4.
text. 1
.
sic loqventem : E fi Scien tia qvadam , qva/peculatur
Ensprout Ens efi ,d r qv* eiperf e infunt : Hac autem nulla
._>
earum, qva inparte dicuntur, eadem eft : Nulla namque exte­
rarum univerfaliter, de Ente prout Ens eB confitderat > fe d eyus
aliqvampartem abfeindentes , qvod ei accidit fpeculantur
Mathematicafrientia , drc.Hatfenus Arifioteles Fer hanc Scicn
tiam j qva /peculatur Ens prout Ens eft , proculdubio fiuatru
Metaphificam in te llig it ,d r per Ens omnia E n tia , qva in de­
cem Pradicamenta Realia d iv id it. Ego veroprimum qvaroab
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...58