D e Definitione Politica.
f^uodfiPoliticus a ljcuyus Reipublicafiatum narrare
/,>vy
o-
7ia t : hacfere Locapra oculis habere debebit’. Jgz? eyus origo, cr
quisfin isfu e r it : qux amplitudo imperij • qu<xforma llcipublt-
ca : qu i Magifiratus-, qu$ Religio : qua Leges 3 quiCenfus
phbl{ci i qu i'fr iv ati i qua Mercimonia extcrn4,& interna: q<v.e
Hfllitht yquA munitiones^ <pJi denique Mores hominurH
,
qua
Stttdi^i qut Habitus, qua. Lifigua .& c.
. v
\ .
In if i i s Jbefinitionibusfid tu itid is
,fi
qu isforte Theologus,Phi
fic u s , MedicUs,Hiftoricus , nos minus rett* exartisfuaprace-
p iis dtx)ffe ahimaduetterit; rideat lice t , at non irrideat J &
fe ta t nos hic , non ipjpriimfacuitdtes u e lfidentias yfcd l ogicam
profiteri:Logicus autem agnofeat, qu id Logica,abfque aiijs A rti
busperfepofiit
.
In pluribus autem huyufmodi JLacis iriuenten-
dis 3m u lti a lij mefugaciores effiepoterunt; noshic tantum usam
fignauimus
*
L E C ES t f o n A S D E F I N I T I O N I S .
Prima Lex Definitionis.
Definitio ne fit amplior neqve angu ftio r, ipfo Subvecto qvod
D e fin itu r.
Secunda Lex Definitionis.
N on ben t Definitur Subye&um , per amb igua, ignota, obfcUra,
n egand a , feu contraria Praedicata .
Tertid Lex Definitionis
.
Fiant Definitiones non per fortuita , contingentia,accidentalia,
commun ia, & lon g in q v a ; ied per maxime elfentialia, & propria,
immediata >perpetua, neceflaria, infeparabilia, & proxima Praedi­
cata , feu Annexa , aut Attributa iui Suhyecti •
Quarta
De Definitionibus,
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...58