.Definitio Philica Ind ividu i.
Terra, r eft. 2'unum ex qvatuor E lem entis, 3 ftccum , 3 in­
ter reltqva maxime derifum. 3 ideoq, graviftimum. 4 lic e t mi­
nimum. 6 'in centro Mundi pofttu. S mayori exparte ab aqvis
teffum . p aDeo Optimo Maximo „ j in principio, una cum cae­
loconditum. 10 ad 'variarum animantium , in prim is autem
ominumhabitationem.
7
pro qvorum fu llen ta tion e , herbas
fruclu fq i divtrfos, muItaq
;
aliaproducit
.
Definitio Thologica Angeli b o n i.
Angeli boni 31 qvamuis nullo fen fu percipi poftint >reipfa.
tamen exiJ iun t>
fu n t Spiritus . 3 d iv in i , creaturamn
amnium nobilifim i.
4
nulla qvidem mole, fed ejfentia ingentes,
s immortales,<r c$li incoU
. 7
fe lic ita te fumma fru en te s ,s nul­
lo unqvammalo obnoxij. 9 a Deo Opt. Max. s Itatim ab exordio
Mundi. 2xr-ad-gtoriam, & laudemfuam conditi
.
Definitio Medica membri Animantis.
>
Pfilrno 1 eft. 2 membrum Animantis 3 fpongiofum.3 figu-
raypfh^bet unguld bubula
,
exterius convexam -y intus cavam
,
3 qvatuor fibris d iltin fitam , 3 magniudo eius esi fecundum
rgagnitudinem thoracis,
^
nam inpectore eftpofitum ,interfau­
ces & ipfum Cor , quod compleltitur,
7
non habet fenfum v e l
fa ltem modicum , neq; motum fe d a thorace movetur. S eft obno
x im intemperiei, obltructioni , compr^fiiorii, irritation i vomi-
ce,tumor 'hqvigenerali nomine dicitur inflammatio>& Pertpneu
monia. & c.
Definitio morbi.
Peripneumohia 1 cJi , 2 Inflammatio Pulmonis, 3 cumfebre
acut
a
,4
eft morbus vehemens, adeo ut pauci eo affecti diem
C
f cp tl~
De Definitionibus T
1 7
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...58