8
DeTerminis.
X)itfionum, ac Sententiarumfux artis, qva alij omina Secun­
da Jntentitnisnuncupant , cjvarumprtcipua his vocibus
,
v e l
earumfnonimis appellantur. Tcrmtnus >Subyetlum
>J
Aiitum: Enunciatio, Vniverfalis, Pluralis,Singulari
4
>>
4
ffiK%>
4
m
tiv a , "Negativa
,
Retta >obliqva
;
Definitto, Prtdij;a m e n t *
Exifletia, Ejfentia,{g v a litas,.%vantitas,Tempus,,Logus^AUi#,
Pafiio,Efficiens
,
F in is. Item Divifio, Totum yPartes
>
Gtnuj^
Spectes%Argumentatio, loca Argumentationum >Jjngulor.um~
qi/e Locorumnomina ^Argumentum, D e w o v f l r a t f > k * h -
fficum , Sophtjltcum
;
Sillogifmus, Enthi?nema , Indu&in^ E-
xemplum, teodus, fig u ra re* de qvibus,noshic ordt^efn g ilt^
tim acemus*
• SiugWaehas Partes, feu In ftrumenta Logicas >ex pluribus Enun­
tiationibus compinguntur.
. . ^Singulae autem Hnunciationes fimplices , ex duobus Terminis
. conftant. *
V t ig itur} minimo b*j+>+
*w W / *
incipiamus 9 & d
4
mdyora frocedamus.
D E T E R M I N I S
T
Erminus eft Vocabulum feu D iftio
,
Rem aliqvam praecipuam
in Oratione fignificans.
Omnis, autem huyufmodi [Terminus > habetaliqvem refpe-
&um> alter ad alterum, &rfic velSubye&um vel Praedicatum no*
minatur.
Subye&um eft Terminus , deqvo aliqvid dicitur,ut: Homines 3
Lapides. .
Praedicatum vcr6dtTerm inus,qvi de Subyedo d icitu r, feu pne-
<Jicatur,ut Albi,Sudant.
Item Terminoru alius eft Vniverfalis,ut: omq^s homo,feu omnes
homines
\
alius Pluralis,ut: multi homines, alius vero Singularis, ut;
unus homo.
item Terminorum > alius eft Genus , u t : Animalia , alms
Specics
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...58