FJomines, & Tumenta fa lva b is
.
S i Sol e ft, dies e ft. D e hac nos
h ih il agemus.
Si no*lima Enuntiationum;
Pojitio , Propofitio , Pronuncia*
tum , Effatum, Eloqvium, Eloqvutio
,
Di£ts*m, Afiertio, Afiutn-
p tio , IndicAtio
,
Pradieatio, Sententia>Conclufio,gvaftio > feu
Jkvaliionis RcfponfiOiProblema
, 7
heorema/Thema/Thefis,Axio
ma , (frc. Hac enimomnsa 'idem fe re ftgnificdnt 3tanturn a li
-
qva. ratione >tb invicem differunt
.
Partes eflentiales tnuncistlon is funt duae,nempd Subye& um ,
& Praedicatum, dc qvibus fuperiuslocuti fumus.
lUudMateria,h*c Forma vicesg er it, E t aliqvando fubye&ti
convertitur in Pradicatuw
M tifsim Pradicatum in fubye
-
tfum • Adduntur ijs duobus Term inisin Enuntiatione , S igna ,
Cepula,& alia plerum£ vocabula,qva eosm o d ific a n tu r in u
ciattonumperfettumfenfum efficiunt
.
Exempligratia,f i dicas?-
JDeus condiditMundum .E t v ieifitm fi dicas: Mundus a Deo eft
cond itus: Inpriore Enuntiatione Deus e ft SubyeBum. Mundus
*vefo Pradicatum; In altera vero >Mundus eft Subyeftum D eus
JPrxdicdtum. Condidit & Conditus eft ,fu n t copuLt.
Species autem Enuntiationum d ign a n o ta tu , fecundum Q v a -
litatenj qvidern funt duae : altera eft Affirmans , altera N e g a n s .
Secundu.ni Qvantitatem vero tres: A lia nanqj eft Enujiciatio V n i-
verfalis , alia Pluralis , alia Singularis.
Exemplum Enuntiationis Vniverfalis Affirmativae :
Omnes
hominesfu n t rationales.
Negativae ;
NuUa Bruta loqvuntur.
Exemplum Enuntiationis Pluralis affirmativae :
^liqva ftel-
1
$fu n t errantes .
Negativas :
Non multa animantia rumi­
nant
.
Exemplum Enu ociationis Singularis Affirmativas :
Sol omnia
iU u fira t.
Negativae:
Mundus non eft ab $terno .
Hac juvantitas c r r iv a lita s , in omni bona Enuntiatione
necefa r iofemper ineH
-
F t Juvantitas qvtdem in Subyetfo ,
£ y a lita rv e fo tn
/
rxdicato habet fuum locum. Itaq i Enuntia­
tio Indefinita >q<i a n alitponunt, nulla efie debet apud Logicos.
Non enim convenit Definitioni , aut D ivifion i Em. nctattonum
tdefi
io
De
Enunciationibus.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...58