id e ti n ih il certi ind icat
,
nullamq. gvan tita tem habet \fcd c>i
ambigua,generat errorem>& contentionum caufas fe?ninat, ut
f iq v is d ica t:Homo cu rrit:neftitur an dc omni
,
ah vero de uno
homine loqvatur . V e l f i dica t: Homines currunt, itidem in­
certum eft , an de omnibus,an vero de aliqyot hominibus hoc di­
cat
.
ideo interpretatione indiget, u tfit Oratioperfetta, & cla­
rd i fiqvidem l ogicum perfpicue loqv i oportet
.
i d autem fit >
cum SubyeEtofuum Signum J$vantitatis apponitur, mfi Jit
manifeftum >&fubdudiatur.Signa univerfalia>(uticuiqve no­
tum e ft)fun t ifta : Omnis, Vn iverfi, Nullus,Nemo,&c. Pluralia
autem
j
MultirP *u ti, & c . Singularia
Vnus,Solus, i f t c , Ille
,
Plato, Socrates, & c .
Item alia Enuntiatio fe u Pradicatio e ft Re fta ,a lia obliqua.
Rcfta dicitur ea-, cujus Pradicatum eft in Reito cafu, ut
*
Deus
tftyomnipotens, & Home eft A n im a l.vbhqva vero eIt, cuyus
pradicatum e lf in obliquo cafu , u t
:
Deus condidit Mundum
.
V e l: Mundus conditus eft a D eo
;
utraq; aqve bona eft apud Lo­
gicos , ficut^S*apud Grammaticos
Hanc pradicationem ob li­
quam non omnes cognofcunt, cum tamen freqven tior fitqvam
altera
.
Item altqva Pradieatio eft Generis de f u a S p ec ien t: Homo
e lt Animal^ V e l idem clarius : Omnes Homines fu n t qvfdam
Animantia < A liqva vero Pradic atio eI t , qva v ice verfa Spe­
cies defuo Genereprodicatur, u t quum d icim usquadam Ani­
malia fu n t Homines, qv^dam vero Boves & c . Sim ili ratione
,
dhqvandoPars pr$dicabitttr defuo T oto, u t : Omne Animal ha­
beteaput
.
E t vice verfa T otumpr^dicabitur de fu a Parte, ut
Omne caput eIt alicuyus Animantis membrum. H$c alterna&
reciproca Prodicati o,non omnibusforfan arridebit, v idelicet ea
inparte , qva dicimus , Speciem defuo Generepradica r i
.
Nam
regula generalis e lt apudeos, magis univerjale de minus uni-
verfa li bene pradicartjnec tamen verfa v ic e . Ignojcant qvffo,
ufusenim (jr ratio contra tpfos m ilita n t
.
Non animadvertunt
etenim, efte neceftarium, ut Subyectum,& Pradicatum,firt eyuf
dem juvan tita tis, %<tbene cohareant.ahoqv in non beni- inaqua
B 2
l
DeEnunciationibus.
11
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...58