Ics veniunt ad aratra yuventi
.
Nam in huyufmodi Enuntia­
tionibus , neq, Genus
<jr
Totum haberit aliqvsdamplius, qvam
tarum jmaqv$q. Species & P *rs
;
neq; victfttm Pars aut Species
M tqvidm inus habet, qvatnfuu Totum, aut Genus.gvum enim
dicim us: Omnis Homo eft Animal:no intendimus dicereomnes
Homines efie omnia Animalia;fe d OmnesHoi ines efie qv$dam
Animalia, ifte nanq> T ermtnus ( Animalia feuA n im a l) in hac
Enuntiatione,no ejl univerfalis,uti tpfia llucinan turfcd eft Pltt
ra lis , & eft cyufdem Qvantitatis,cum altero Termino Speciei
univerfali , id eft3cum Omni Homine. Nonfum iturinqvam
hic Genus, in tota fka latitudine,fed-pro tinafu i portione , qv<c
J it fu a Sj>eciei,de qvapradicatur dqvalis .V ic e verfa , f i dico
*
A ltqvod Auimal eft Homo; f e u : gv&dam Animantiafu n t Ho
mines ; h ic lice t Species de fuo Genere pradicetur
;
n th il tamen
abfurdi dicitur,nec minus m Specie continetur, qvam in Gene­
r e , f i d fun tutraq- eyufdem Latitud in isfeu Jgvan tita tis. Hoc
idem fentiendum e s t
,
de Toto cumfu a Parte, hoc'idem de Spe*
cie cum Ind iv iduo ->nempe qVodalterum de altero alternattm^
refle interpretatum , recie pradicetur
*
Sicut enim bene dico
5
Petrus esi Homo : ita non 7nmus benedico: Homo eft Petrus .
Hac nimirum interpretatione: ifte Homo, eft v e l vocatur Pe­
trus . Hx etenim Propofitiones jqv ip o llen t, f i non m utiU & in­
definita exprimanturfed fu is S ign isQ uan tita tis notentur, u ti
fuperihs admonuimus efiefaciendum
.
M u lti multas alias f i d meo tenui yudicio , ?ninus opportu­
nas , afferunt hoc loci Enuntiationum Species. Nos
j
u ti videre
c s l,primo loco illa s binas omnino neceffarias, deinde iftas alias
duas 3 q s q v idem} q v i circa Vocabula occupantur, & lies dc
qvibus agunt,penitius non infpiciunt,qvos Platop er fr in g it>no
adeo notas , at bonas Enuntiationum Divifiories feu D ifferen­
tia s , in medium produximus . Neq-} tamen dignabimur lo­
cum dare a liqvem ,ilh caeleberrimp D ivifioni, qvampleriq- om­
nes
J
reliqvarum cunitarum principem fa c iu n t. Hac illa e f l ,
qva Enuntiationes m Veras, & Ealfaspartiuntur. Non enim
Logic
/,
fe d alterius Artificis munus e f t
,
wveftigarc cr cogne-
f e r e ,
i i
.De Enuriciationibus .
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...58