D e Terminis.'
*
Species> u t : Homine? ,, alius vcu6 Individuum, u t : Petrus.
V e l Genus, ut VMouentur - Specics>u t : G iimrnt, Individuum,
v t : urCurrit r
• V e li Genus, ut r Currunt > Species, u t: Fugiunt, Individuum
vpt
Fugit.
. Ixeqa Xermmi, alij VnTvoci, alij Aeqvivcfci, al:j Analogi, alij
ij& p m if a fo b & jG r
^
fignificant Subftantiam, alij Accidcn-
tTaV '
4
“ v '
Sufflantia eft R e s , q v# per s6 fnbftftit, u t : Ilom incs, Lapi-
d e s .
, Accidens autem e ft, qv6d Subftantias accid it, u t : A lb i, Ca-
difnt»
•ijkj^um Accidcntianvaliqva funt Communia: aliqva Propria:
X«% aliqva Separabilia > a liq v i ver6 inieparabilia. a fuis 5ubftan-
- V . .
:
,
Srnpnima fiorum Accidentium
;
Adruncium , Jppofitum, An-
nexum>im b u t u m , Adh$rcns\, A jfetfio x Pafsio , Circum
-
fta n r , Epithft$nK&c~
I i , q v i dwMttnf Terminos ^ in M entalem , Vocalem 3 &
Scriptum , &~multisalijs modis fim iltbus-, n ih il agendo nugan
-
tu r -J llv i vero a ltiu s tncip iun t, & de Sono ac Voce, v e l de No­
mine Jtc, Verbo tr a ffa n t: in rem alienam invo lan t. Manife
-
J lum enim eJf , trattationem de Voce dr Sono ad phtficum
,
de
Nomine autem & Verbo, ad Grammaticum fp eth tre: T erminor
tutemcjfepropria,fo la , acprima Logicorum elementa.
D E E N V N C I A T I O N I B V S .
Nunciatio Logicj fimplex, eft Oratiodocens, breviffima, per-
J
l
L
fe'
5
la tameii; &aliqvid eerti indicans
r v i
: Ilomo eft rationalis,
Satiri non funt.
I d f it cum un i Subyeffo r unum Pr$dicatum adnectitur .
Enunciatio autem Compojjta e f l
,
q v f plura v e l Subyecla, 'vel
P rfd ica ta in f e continet i i deI t , in plures Fnunctationes fim-
p lices.reJblvi posesi x u t : Deus Mundum condidit, & gubernat
B
Ilomi-
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...58