Exfingulis his l*oc.is jfe&Pradicam entis, non tantumfingu-
tajJedqvdndcqHCpbtrcfEm vciA ttAnesa ffpereda tur, quum
nempeplura eytfdem Lociprodicata occurrunt» qvafm t aliqua,
'confiderationedigna \ u ti nos ficim u s w hoc exemplo, vide
-
lice t loco tertio >Jiptimo\ottauo
>
& decimo. E t qvam vis adhuc
flu resfe fc Afferebant, addcfcribendam totam naturam Elephan
tcrum^cqHCta^idtm octofe:nos tamen br. v ita tiJ l udentes y
cas(dat*op#r4)mtjjtmurr®vandoqve autemomnino nullam ac
-
cipimus^vum,nemp£Subjectum, dpqvo agirnusficudum illam
pradicatiw ef»,vclmbisigm tum eji/vel ex aduerfiomnibusma.
n ifeBum tFft h ic, earqvancnolocvdiffafunt,merito ra iceripo
-
teranACuitnim dubium efi&m niaqvffunt, a Deo efie condita?
A t nos eagratia exempipappofuimus^t Definitio,qvam delinea
musyomnibusnumensplena. appareat
.
E ft vicifiim forte in na­
tura horumAnimantium a liqv id \dignum qvidem illu d confide
tdtioncfed q v tid noftram: cognitionem effugit: ideo Definitioni
e ju s ) nobis'addi nonpoteft
..
JHfdecem£
2
v$ftionesfe u hac decem Prfdicamenta,fu n t Lo­
ca,Vradicatorum u ti diximus tperfeclifimarum Definitionum *
& deferviunt^perfeftifiimis Subfiantijs , Nam minus perfeci$
S u ljia n tif, fiabent m inusperfeilas Definitiones* Ita etiam Par­
te s Subfilantrorum,habentimperfittas D e fin ition es,ta n to ma
gisipfa Accidfijtia,qvnm fintqy$dam itnperfettaEntia
,
ideo
-
qvepauciora‘-Pr(dicata habebunt. E t qvamvis h$c Loca,feu Fr$
d icamenta ,fn t peculiariarhificorum -3 eorum tamen ind itioac
du&u,dr
7
heolegi,dr M ed ici,& HiJiorici>& a lijfu a s D e fin itio
nesformareh '& Narrdtionerfacerepoterunt, quarum aliqva.
kxempla hic fnbyitimus , f i prius adhuc unam Lhificam pofucri-
mus^
jg
D
q
Defiaitirionibus.
Dr-
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...58