i g
De Definitionibus.
feptimum , qvin moriantur effugiant, j plerumque homines ecn
-
ffan ti xtate praditos in vadit,
j
magts hiemali tempore regnat.
d & in regionibus occidentallibus. 7 tantam fptrandt difficulta­
tem facit,vtfuffocare videatur.7 generat tuftim , cum dtftemto­
ne th oraeis.Signum huyusmorbt^eft ruborgenarum, & fputum
fpumofum.Remkdiafunt, m ifiofangyinise v enaba fltca , tta-
Hm inprincipio morbi
5
e vacuatio materi* per medicamenta le­
nientia,u tfun t caftta, manna,& ea qvffputum promovent. Sed
inter innumerafimplicia medicamentapectus emundantia, non
ultimum locum tenet Helenium, <y-c.
Notandum eft duo effehic Locapeculiaria,nempe Signorum ,
$• Remediorum,huyufmodi Definitionibus morborum neceffaria,
alijs minime.Caufam Efficientem omifimus , qvia nefcivimus
oilarvus& decimus LocusJnc non deferviurit
.
Definitio Plantae.
Helenium >qvod & Enula campana dicitur. 1 eft. 2 Planta
*
3 calida drftCc* ir*fi*Mndogradu>3 fojia habetfim iliafoltjs Ver
bafci,4fedlatiera>& longiora, $hirfuta , ac in acutum definen
-
tia,dorfoprominente, radice magna,tortuofa, exterius nigrefeen
te,intus albafapore amara.3femen habet itidem Verbafcifimi-
le.4 caulem bicubitalem ,ac etiam ?nayorem,cr afium, hirfutum,
angulofu m
?
3flores aureos. >nafeitur tempore verno, floret au­
tem menfe Tulio. (S reperitur in locis uliginofis , & montofis. 7
mundatp e Itus & pulmone' a crafiis humoribus. 10 confert Ltfto-
nibttsyuniturarum frigid is,&c.
D efin itio Partis Subftantias.
Barba,eft. 2 congeriespilorum,# in mentisvirorum , ab utra-
qve aure duita ,
/
circa vicefimumplus minus annum fuccre-
fcens,circa qvadragefimum canefcit
,4
fi
non tondeatur
,
aliqvi-
bus ad fpitsam* longitudinem,altjs ad duas & amplius excre-
fc it,g morbogallico tnfeclis,u na cum capillisfiolet defluere.S va-
ry
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...58