Centura Logic*.
59
cedent yueun^nn t f i , dr p lffic it Prima Figura, tpiin fihprim i
q vhtw r Modi eyus , adqvos exteri omnes reducuntur.
'X R T I £ V L V S X X V .
Archiepifcopus.
Non proceditur in prima Figura a Genere ad Species, nec in ter­
tia a Specie ad Gemisjneqve in fecunda feparancur Species ab inuicc.
Epifcopus.
H ic vero dgnofco meum errorem
,
nam jpinas horrens
,
incidi
in eas ydum claujts oculis; maluiducem fcqvi cxcum> qvampro-
pius accedendorempenitius in tu er i
,
ideo expungo dicia.
A R T
1
C V L V S X X V I .
Archiepifcopus.
Qvicqvid dicitur de Syllogifmo
&T
Argumentatione, eft tantum
compendiumegrum, qvae a Logicis ordmarijs dicuntur, & nimium
breve^neqvepoteft inftruere Logicum,cum nimis multa fuit dicenda
de Demonftratione, & Sy liogifmo Scientifico, tam ratione Formas,
qudiri ratiofce Materice., & A u#6r profitetur fe calle magis plano, ad
arcem Scientiarum contendentes deduftnrum.
,
Epifcopus.
I d qvodprofeffusfum, m eprxB itifieputo, qvando ea qva >ut
ipfa afferit nim is multa , dr v ti egofen tio , ettam nimis ociofa >
Logici ordinarij, de Demonftratione dr alijs dicunt,refcidi,rem
iticampendium contraxi.. Sed confentiant ipfip riu s, dr dicant
qvod eB Medium illiu s eorum Demoflrationis Scientifico.s dent
aliqvot exempla ex libris Ariftotelis, qv i eam tot conditionibus
oneravit^ drftqvemur eos. Fateor me qvxdam faciliora } a lon-
gepftendijft, v e l qviapiguit itineris, v e l qvia Fedagogis, cjviin
tisyuqiores manuducerefolent, nolui minervalprxripere.
M ego L). V
.
Reverendi
fs.
nimium mihi indulgentem expe-
fio r i dum minora tantum vulnera fimm o digit
£
tang it
.
Itaq
.
txpetfabo validiora cauteria>qvibus tam hxc, qv.,m rchqva J
'"qvx multorum exifiuna ticne, d)-plura dr mayora huyus nostri
fartus carcinom atafint} curcntnr.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 58