fce?e,tpv$ Vera qx^v} Ealfa
*
de d liqva Ref i t Enuntiatio
.
Su ffitit Logicaficognoftat, qv$ Bona v e l Malaf i t . S$rjod tum
fie t ', qvando Enuntiationi, qvarn pr$ manibus habebit
,
appli­
caverit Definitionem , ac Divifionem Borif Enuntiationis. Hoc
eRqvttm v id er it,fice r ti aUqvid in d ice t,f i denique ex Subye
€ fo ,& Prfdicato con^Bet. T u n c fif i at gradum , dr non qv^rat*
f i Vera f i t v e l Ealfa ^Hoc enim m intm tfolo A rttsju f pr^fidio,
f e d magis earum, qva de ijsRebus ex profefio trattant >confe
-
cpvi po terit
.
'Damus exemplem
.*
Sex tantum fu n t C<tU. H$c
Enuntiatio apud Logicos qvidem bona eft$ at apud Aslrono-
mos F a tfa e ft. Cur bonafit, Logici qvk Logici fu n t , uti pr$no­
tavimus j fa c il} ftie n t 3curEalfa >nefciunt , necfcire pofsuntj,
dr in AHronomia verfa tifint i I ta n d e Veris ac Ealfis Enun-
ciationibusfileant
.
D e Oppofitionibus, A eqvipo llcntijs, Converfionibus, Moda-
lita tibu s, & c?teris s iq v f fu n t Enuntiationum affettionibus;
I ta etiam de Suppositionibus,Resirtition ibus, Ampliationibus,
Appcllationibusq; & c . a lijs agereperm ittimus
.
I. D E D E F I N I X I O N I B V S .
D
Efinitio, eft Oratio docens
,
qva alicuyus Subyetti
,
id eft
Rei propolitae, Naturudefcribitur.
Sinonima Definitionis
:
Defcrtptio, D eclatatio >Narratio ,
H ifioriadrc.
Species Definitionis a liq v i duas ponunt ,unam qv idem vo­
cantNominis, alteram R e i
.
Definitio Nom inis,feu potius D i-
ition is Interpretatio, sicuti & D tvifio Aeqvivocorum
,
qvam
magisproprie D islin&ionemvficarepofiumus, licet sint ordine
prim f in dotfrina : magis tamen ad Grammaticospertinent,
qv)m ad Philofophos.Htj enim Res ferutantur
3
i l li Vocabula:
attamen Logicus utnfquefua Inflrunienta commodat
.
Partes Definitionis perfe&iiiimas (ca autem eft Subltantiarum
perfe&iflimarum ) iunt ipfa cfcccm Prazd icamcn ta .
Tot
DeDcfinitionibus.
13
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...58