® E
L O G I C A
O G I C A , feii Diale& ica, cft Ars difcen-
d i&docend i Scientiasr.
nati
: Eft modus
Orationem Ratione digerendi.
Hinc appofite eam Graci Logicamvo­
cant\ hoc enim vocabulum, & Ratio­
nem& Orationemfignificat
.
Duas Species Logica ponunt aliqvi,
nepe Docente& Vtente.Voluerunt dice­
re,ea quaD o c emu r q v a utimur: At
h* keqve SpyUs, neqi PartesLogic
a
funt.Namaneteutrobiqve
eodem \Subye£t$ ^tantum qvxdamPajfiones fua pradicantur
de ipfo} qvales innumera ejTepcfiunt
.
Huyufmodi Drvifiones
nvn funr ejfentiales ,f e d accidentales & futiles . Eadem
tniv Logica , Rhetorica, & Grammatica e s i , qvamin fcho­
lis pueri T^ocemur , feu Difcimus; & ea, qua poBea inforo,
fe.-iatu, alijfq
5
locis }& temporibus Vtimur
.
Sicuti eademeft
Securis,qyam Faber Ferrarius fecit >& ea qva Faber Li­
gnaria s. dolat-: tdern Eqvus qvem Domi alui , & i s qvo in Bel­
lo utor. In fcholis de Arte agimus , extra fcholam ex Arte
loquimur. Melius alij faciunt
,
qvi dividunt Logicamin Na­
turalem& Artificiofa?n. Nobis de ea >qv<e Jub artem cadit
agendumefi
3
hac enim illamperficit.
P
Artes Lofficas,ijjnt tres: Prima agit de formanda Definitione\
Secunda de D iyifione, Tertia de Argumentatione , Ratioci­
natione, feu Conifornafione. '
Hac funt tria illa InHrumenta 3qv 'ibus omne genus Difie-
rendi , feu omnis ratio Docendi continetur
.
Nam qvicqvid
rhilofophus dicit., unum e& ex‘ ijs tribus , aut membrum
eorum
.
In primis etenim Definit Subyeclum*, qvodpr<t ma­
nibus habet: deindeDividit illud ; terttof i qvid dubij esi in
tfs qva dixit
,
ratione Confirmat
5
ficg£ munus Docendi ab~
Jcfoit.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...58