Hicperfpicue videre e tt, qvis V fu s, qv is Locus, qv is deniqve
Numerus Pradicdmentorum, in A rte Logicd efife debeat
.
Ari-
fto teles qvatuor tantum de qvdcunque Re enumerat JgvaHic-
nes
. y
An f i t
.
2 g v id fit . 3 £ v a lis f it . 4 Cur f it . £ v o confi-
lio reltqvas omiferitjionpojfum a jf’q v i: V el qva ratione omnes
reliqvdyddhdsqvatuor commode reducipofiin t, u ti a liqviper-
Jvadere conantur>non video. Nos in omni perfetta Definitio­
ne 3 nonplures neqve pauciores, fed fo la s has deeem
f i to­
nes reponimus
.
In Divifione duas , in Argumentatione: unam
omnes numero tredecim ,qv ibu s omnem cuyufcunqve SubycBi
Phifici dicimus comprahendifeten tiam
.
Tunc demum eieninu
cuyufiumqve Subflantia naturam perfette cognofcimus 3 cum
nonfoium Caufa s eyus,fe d omnes has Pradicationes
,
de ea exa­
minamus. Horum Pradtcamentorum} q v i v e lit Definitiones
ktqve Divifiones cognofcere^poterit apud eos id confeqvi, qv i in
fu is Phificis (jrMetaphificisffuse de ifits differunt>atproprie huc
fpetfantjUtipaulopofi clare demonHrabimus.
EX EM PLVM D E F .N IT IO N IS S V B S T A N T IA R V M ,
digeftasper haec decem Praedicamenta,-
feu Qvasftignes.
g v a B - i
An.
1 Qvid. 3
Qvales.4Qvanti.? Qvando.rf Vbi.7 Qvid
Agentes.8 Qvid Patientes, p A qvo . 10 Ad qvid funt EJc-
pfiafltcs?
JRefp.
Elephantes
1
funt.
1
qvasdam Animantia .
'5
Apris
qvidem forma corporis fimiha. 3
intelle&u ver6
homini­
bus proxima. 4 omnium terieftrium maxima. 5 vivunt ad
duconte/imum
amplius annum.
6
inveniuntur in Aphri-
ca 6 ^ India. 7 horrendum ore fonum edunt , qvem barri­
tum vocant. 7 gaudent amnibus. 7 cum ingentibus Draconi­
bus bellum perpetuum gerUnt. 8 minimo Suisgrunitu terrentur. 8
& funt frigbris impacientia^> creata a Deo Optimo Maximo, i a ut
hominibus fintftupori.
minifterio : nam times armatorum
ferunt , magnaque ex parte bella orientis perficiunt 3 aliaqve
obfcqvia predtanc , &c.
De Definitionibus,
i s
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...58