'ut Ariftcteles a it, qvum Rem per Caufa s cognofcimus
.
Porro
f ih { C-arf?f i l f i & cogncfci debent >utiq , pr$dicabuntur .-qvod
/jptodUdnturyCert^ih Prodicamentiserunt
.
Nam alioqvin ex-
- cludereeas } numero Entium } qvum poBSubJ&dntiam J in t no-
bilifim a Entia $cm$ra omnem rationem cfset
.
Vindicata Subfiantia, dr infertis inter Prodicamenta qva-
tuor Rerum Caufis •reliqvum eB ut oftcndamvs , cur Relatio-
nim*Habitumfdr Situm}ex hocnumerocyicim us
.
Jnprim is Re­
lationem ideo tolli/nus3 qvodftt una ex Speciebus Oppofitionis:
lta q y e potioni yure ipfapppoftttoK, qv* eft Relationis Genusjl-
lumiotum (ibivendirarepopety^rftc Cftetp qvoqve Species tbt
efsent ^Praterea Ariftcteles ponit qvatuor fundamenta Rela­
tionis
>
nempe , Quantitatem > A6lionem > Pafsionem , dr
Menfuram ( J$valitatem fors2n dicere vo lu it loco Q u a n tita ­
tis , namMenfuradr Q uan tita s idemfun t * ) H is verbis non
cbfcure innu it, Relationem nonfundariimmediate in Subftan-
tia yfed in Accidente. A t qvum omnia reliqva Prfdicamenta
,
in Subftantia ftn t fun d a ta
>
feqv itu r eam non efse Pr^dica-
mentum. Turifperitis igitur ac Po liticis, relinqvamus iftas
Relationes: Ip firum fiquidem eftpeculiare munus
,
de Domi­
n is & Servis
,
Patronis dr Clientibus ■, Adoribus dr R eis
,
Patribus dr R ilijs, M aritis dr Vxoribus, Soceris dr Generis,
Debitoribus drCreditoribus agere; Philofopbus q v i Rerum Na­
turas,non hominum conditiones & B at.us contemplatur 3 ista
non cura t.
H,abitus autem ac S itus Rerum Naturalium , aliarum qvt-
dem mayori Px parte}omnino nu llifu n t y aliarum -vero Volun-
tarij ac f ortu iti; dr'ideo ad cognofcendam Naturam earum,
qvam Pbilofbphus fcr.utatur
,
minime necefsarij . Jpfe enim
Attributa Rebus congenita3certa3dr$terna>dr qvc a liti r efse ne
pofiunt meditaturidr ideo nofpettat ad eum 3Habitut. m ac Poji-
tionum Contemplatio
.
A lioqvin dicant mihi ifti 3qv is pbilo
-
fophorum immoratus e f i
,
in fpeculandis Habittbus Homtnuwj
q v ifo liproprie eis utuntur f v e l (qvod ?nagis ad eumperitnere
videtur ) in Pofitionibus Brutorum dr Arborum aut jim ilium .
D
Confi-
De Pr^dicameatis.
2
s
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...58