DcMctaphifiaa.
35
MtximHm } deinde Angelos , Mnc Animas, poftca C.cclos >tndc
Elementa; demum cetera qva ex Hs-compofitafu n t , ipfi ea m ij
ta vocant. Q v a f i fecundum Pradicamenta Logicorum exami­
naverintitunc reftefefuo offitioperfi:n&crs,et Scientiam qv.e dc
iis haberipotett^tradidifie videbunt. Hac in arbore Subfia?!
rtatcum.deMrvi/ione loqvemur, breviter notabimus.
E t ut Tuniores melius intelligant,qvafit differetia inter Lo­
gicam & Philofbphiam >fcian t Logicam eum refpeltum habere
ad Philofophiam, epuetnhabent illi libri F.6clefiaBici>qvi dejii-
tibitf
\Cxrcpr€mixxgunt r ad Diutna officia
,
qva ito Eccief i a.
casUbrantur
-
In
Ritualibus
f i
qv idem
&
-Rubricis v&kndttur,
qrvidfintFeHa sqv idE er i* >qv id V ig ili*
,
qv id O tia ta } qv id
Horarfvid Hi?//ni
,
q v id Antiphona, qvidPfalm i+qvidCanti-
carfv id Le£lionts>q?vidOratUnes3& c.Item docetur>qvo tempo-
rc>qvo lQ£0>c[Vomodo3qvo numero,fit eis utendum. In ipfo autem
attif Divinorum officiorum
p*
nonnomwantur , neqve decUran-
tur>fedinvfu*n & p ra x im rediguntur.
Ceterum cumomnis perfeElaScienria ,fuum inprim is pro-
prium SuhyettuM habext^uyuspoHca Pritocipia, Fartes,& Paf-
fioues.demonB rare 3qva de.ipfo Subyecto prodicantur oporteat t
n tj A rifto tclesd icit i.P & ft.te x t.ijy . nofqveyam pra>nifimus ;
Ipfi, vero oy^nia^ E*ttitC
4
n unum Subyecpum fu$ Metaphifica
pon^n( ^qvar.o und^afiument^Pr^dicatO:, hoc efi Principia,Par-
fiesi (jr Pdftianes , omnt&m Entium
;
* umnecefiarib diverfa efie
dt&Mnt^ab ip fis .E r ib u s >id eB aJuoSubyectth. Ego fra ter ipfa
Entia non vide?d lia fup erefie^ ifinon Entia, td*X iomnino ni~
h tif Q yam ig ifur Scientiam, nobis tradent
>
vmniumftmtdEn~
trtuhicum nihUfit^q-vodde eisprodicetur t
..$ ed r:eco rd& tn v cn ifieeo sq vadam Attributa Entium, qve
veqiipje
4
r ifio telcT^ eq i *yns Commentatores Graci fiderant,
u tiP icu s tefia tu r.con clu fi^ xh ' Tranfcendentia
>
indigetari*t>
Verifm hictitrum ina ltas diffiZtdtateswcidunt
j
namprimo lis
eJUtnter ipfis de^fignificatiom eorumfecumto denumero, teYtto
dubitant an-.cadem fin t cum reliqvis Entibus 3 idefitcufn fu i
Subjecto >an vero diverfa.. Att^turf i t
,
qvfro- qvhnp*f*fectatr.
E
Scicn-
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...58