26
De Pr^dicamentis
Confideransfcihcet
,
qvomodo illa prona incedant,ha radicibus
dcorfum invertiss amis autem furfum erettis confiBant.
.Q vidqvod AriBotelesipfe,qvum j . Met.
7 .
Vradicantema
enumerat,horum duorum nullam mentionemfa c ia t ? Averrocs
autem ymagnus illefuus Commentator
,
eodem locofpontefatea
-
/
itr,eaparvi efiemomenti, imo nuLlius confiderationis. Adde
qvodvera Pr.adicamenta, debent efie communia omnibus Sub
-
fta n tijs; Omnes enim habent aliqvam Q ua litatem , Q uan tita
-
tem ,Tempus,Locum,dre
.
J fla autem afferta Pradicamenta\ non
n i f paucifsimis Subftantijs applicari pofiunt
.
Nam paucifsima
una ad aliam Referuntur , paucifsima habent aliqvem Situm ,
mulio veropauciores Habitum^ id e ^ e Scholis philofophorum
merito explodenda. E t Relationes qvidem , u ti yam diximus,
Causidicis, Situs autem dr H abitus,P tfforibus atq\ Poetis con-
cedamus.Siquidem ne H ifiorici qvidem , q v i hominum liberas
a&ionesyCjvalesfu n t Situs,atq
;
H a b itu s,n ifrarifsime>qvo q y if
piam nepe aliqvando corporis Situ,qvove Habitufu e r it, narra-
refo len t. Hac enim,momentanea >varia , ac leviafun t, & non
pertinent ad Naturam Hominum deferibendam jfe d etiamfi
efientnecefiaria ,fu b PraedicamentoQ u a lita tis commode conti­
ceripofient, Eyeftis hoc modo enumero Pradicamentorum Sub­
ftan tia
,
Relatione, S itu , dr Habitu, repofitifq- in eorum locum,
qvatuor Rerum Caufis s ac duplicato Prfdicamento Q ua lita tis,
reliqva Prodicamenta antiqva ,fu is locis relinqvimus, qvibus
invenimus , quia Definitioni eorum,X nobis in principiopofita,
fu n t conformia.
Q vod vero omnia Pradicamenta , in unam Definitionem >
prater aliorumm%oremcontuierimusi tdn ecfin e ratione,necfine
auftoritate aliorumfa ftum eft
.
Nam dr Definitio non agit
aliud, qvam utfu i Subyetti naturam Defcribat s dr Prpdica-
menta ad a liud non deferuiunt, qvam u t qva literf i t affettum
Subyettum ind icen t
.
Merito ig itur pro membris Definitionis
habendafuntialioqvin in qva aliaparte Logica continebuntur?
Sed dr AriBoteles ip fe, libroprimo de Anima a/ferit, qvod Ac­
cidentia magnum momentum afferat , ad cognofcendum ( t-t
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...58