eis, qva ratione » eadem nomine dc numero Prfdicamenta,
ftn t eis ftm u l dr Elementa
Eogicp ,
dr
Subyeffa huyus
fupremf Scienti f ? S in t inqvam Entia Rationis dr En­
tia Rea lia ? S in t Inftrumenta Rerum dr Res ipfe ? hoc eft
ftn t in Rerum natura,
dr
non ftn t ? Notum enim eft Entia
Rationis , non efte in Rebus, f e d ab In telleffu confingi. A t
qvid^ refpondebunt, f t nos dixerimus , eyufdem omnino na­
tura ejfe Pr$dicamenta , q v f in fu is libris Metaphificis dc-
ficribit A rifioteles , cum iis qv$ in fuo Organo habentor,
nift qvodib ifu fiu s,h icftrtttiu s de iis agat
/
V is hoc manu tan­
gere? V ide utrobiqve Definitiones ,f e k Conftderationes eorum,
eifdemfere v erbis conceptasf t ipfidtverfts proferent, tunc ma­
nus dabimus.
Sedprius doceant, q v id fa c iu n t in illis libris Metaphificis,
longi i l l i traffatus de Definitionibus, Diviftdnibus>Syllogifinns,
Generibus, Speciebus, dr a liisfexcen tis Vocab*hs>feu T erminis
Logicis, imo etiam Grammaticis, qvibus omnes illifere lib r ifc a
tent ,ftg illa tim -aut tm Sextus n il a liud continet ? Num
dr
i fla
dicent ejfe Entia ReaUa , dr eorum traffationem ad Meta
-
phijicum , hoc esi fumm e Sapientem ac Divinum Philo
-
flophum fpeffare ? Video occurrent ,
dr
excufabunt Phi-
lofophtt
* 3
fatebun tur ea ejfe Entia Rationis
,
at dicent
ejfe apprime necejfarta, ad invefiigandas Entium Realium
naturas : ideoqve eo loco illa exaffius d ifcuti, qvam fie­
ri fo lea t apud Logicos
»
Ego viciftim dico
>
abfu r dum qvi-
dam ejfe , diverfitas Scientias feit Artes in unum commifce-
re i at multo adhuc abfu rdius Modum fciend i 3 cum ipf~>
Scientia confundere
•>
u ti idem Arifioteles Metaph.hb.2.tex.
id .fa te tu r
,
dr tamen hoc ipfem etineis libris eorum confftio-
n efacit. Nam ficuti ridiculum e jfe t, f t Orator in medio curju
fu f Orationis,depraceptis Rethoric* loqvi v e lle t-ita non minus
ridiculum eft Philofophum, qvum de Rerum natura agit, velle
Logica Inftrumenta enucleare.
lam dicant nobis, qva Methodo,in Enumeratione horum En-
tium ,dhidcntes ea in decem Pradieameta, commifcent Accide»
ita
De Metaphifica.
j i
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...58