%i
JDtfMctaphffiaar
ttafuisSub&dntris ? Q v id dicerent , f i qv is Grammaticus oft»
fartibus Orationis , Accidentia edrumpartium annumeraret i
A t hoc ipfifaciun t >nam Accidentia Rerum
>
Rebus, ipfis id efi
Subfiantiis coeqvant, & utraquefub Ente collocant
.
E t qvod
aqv}ptfter artemfit ,SubBantias omnes in unum Prfdicamen­
tum coar&ant j t x Accidentibus autem nov'em Clafies Eradica­
torumconficiunt*
A tforte non inveniunt commodiorem Entium Realium En-
nqmerationtm ± qvamper Prodicamenta Logicorum'? Relin-
qvant/qpafo'illa L&gicis - nampoBqvam incidimus m memo­
riam Injl-rumentorum Grammaticorum , ego eis magis apta in­
ven i. Mutuentur ab eis , ipfas offopartes Orationis :■ hfenim
fu n tmultofcecundiores i qv^mfunt ipfbru?n decem Pradicamen­
ta Invenient in e is, nonfilum da omnia
*
qva in Rerum Na-
tura jexijgunt, verum etiam ea qv$ in vacuoferun tur. ltane
fon tiW petMa ter if
,
circa qvam occupentur '3ut cum Logici eis
ojferjtnt Infirumenta, q+jorum adminiculo Rerum naturam co~
gn tefcere^ a liis tradere pofitnt
;
ip fi ilU eadem lnslrumenta>
pro Rebus ipfis cognofcendis arripiant , r& fic a£la agant ?
Patiantur velim , ut Logici meditentur qvidfignificent in
abfiraffo feu in genere , SubBantia, Accidentia, M a terif, Por-
Mfi Q ua lita tes 3 .Quantitates, A ffipnes xPafihnes ? 4i a liifi-
m iles Termini ScholaB ici; Abfiraftionestnim a Rebus
,
qv$ e-
tfdm fecundf Intentiones vocantur^fiuntper,operationem intel-
le&us i hg autem operationes f u ti apud omnes tn confefio eB )
fvnttyropKig Logicorum.Ipfi vero Philofophiproponantfibi Res
ipfas
,
hoc eB. SubB antias , de qvarpm Natura,agant, & doce­
ant qv$fint earum Reales
peculiares Materia ,Forrna,Qua­
litates j Q uan tita tes, A sion es, Pafiionej, dr reliqva Attribu­
ta & ex,Rationefabrefaffis Pr$dicamentis Logicorum , tan-
qvam exqyibufdam Locis communibus feu promptuariis, Rea-
lia Prodicata fibi affumant>&\fic Scientiam Rerum tradant
.
Porrofiulteriusavfrant arne , qva sin t illa En tia , feu Res
de qvibus Philofvphis exifiimcm efie agendum: Dicam ejfe ipfas
SulflantiaSfNii A>ifioteles d ixit,hoc efi inprim is %)cu Optimum
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...58