D c Praedicamentis.
27
ipfe loqvitur) g v o d q v id efi, nos Definitionem intelligim us
.
Et
Cicero in fu is Partitionibus
,
Definitionem Genere qvidedeeia-
rari d ic it, at dr Proprietate qvadam, dr communium freqven-
tia , ex qvibusproprium qv id f it elucea t: hxc autem omniafun t
inPradicam entis,
Sed nonpoffumfatis mirari de Peripateticis, qv i ab vna qv i­
dem parte , perfettas Definitiones ex qvatuor Rerum Caufis
compingi concedunt i ab altera vero obliti horum, ex fo lis Ge­
neredr. Differentia effentiali, eas conflaremordicus tenent. Ip fi
eis per nos pro fuo libitu utantur s Vellem tantummodo>ut om­
nium rerum >qvas Definire volunt >eyufmodi Efientiales D iffe­
rentias de qvibusfomniant, prius inven iant
;
tunc demum v i­
derint
o
qvam fcientiam Auditores eorum , ex tam mutilis dr
concisis Definitionibus haurient
.
Neq; hic nobis illamperpetuo
ab eis decantatam Hominis definitionem obtrudantf e d a liasfi-
m iles, cumfu is effentialibus D ifferentijs fipofsun t effingant.
V e lrfv ia occultas dr ignotasfibiefe fa ten tu r
;
expedient qvoad
rediens ab in feris A rifioteles, cuyusfe in hiispraceptgfervare
dicunt, easpatefaciat, interim n ih il Definiant
,
n ih il de Rerum
Naturis differant.
,Nos autem n ih ilmorantes3noflrdplena
ex
omnibus P r i­
dieamentis(in qvibus EiementafrincipiajCaufitfPafsionts >ut
ipfinuncupant, d r fiq v *
Alia
de qvav is Refc itu neceftariafunt
,
omnia Prodicat
a
continentur) coacervata, dr coagitata Defini­
tiones
au
tf i iftudnobis vocabulum in v id en t, Defcriptionefeu
m alint Narratione
>
in declarandis dr enucleandis Rebus, inte­
rea utemur.Vt hac ratione ignorantibus acfidentibusfitis fia t,
qvando n ih ilreliqvum fu e r it , qvodde eoSubyetto >qvodD efi-
niendumfiufieperimus
,
merito qvari> v elfciripo fsit.N ififi Par­
tto
eyus Subyetti, v e l Rationes fingularum Aftertionum >feu E-
nunctationufn > qva in Definitione continebuntur
;
fc ir e qv is
deinceps cupiat . Verum ha ^ v a Hiones
,
ad alias duas par­
tes
Eogica, hoc eft„ ad Divtfionemdr Argumentationempropri}
fp e tta n t, de qytbuspoftcafuo ordine trattabimus
.
D i
D E
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...58