nttto ,fedD iv ijio feu Diffofitio, u ti iffaverba for-ant Deinde
fa lfum eft qvodProdicamenta, ad n ih il aliuddefirviant
ad Pradicanda Genera defuts Spcciebus. Do exemplu: T erra esi
Circularis & Sicca. Ite aliud:Boves, & Oves ruminant: Vbi eft
hic Genus,qvoddefu a Specieprodicatur?Et tamen iftffun t opti
mg Prfdicationes. A lij fu n tmagis cau ti
,
dicunt enim Predica-
menta, ejf°fumma Generaomnium Entium. Scd hij qvoq
;
magis
congrui loqverentur, si dicerent ProdicamentaefttGenera om­
nium Pr(dicatoru.Neq\ dicant m ihi, eade ejfeE n tia& P rod ica-^
t a : nam hac ratione SubySttaqvibus Prodica ta applicantur,no
efie n t Entia i f e d de his plura in fiq v e n ti oratione dicemus
.
Noftra autem Prodicamenta fu n t eyufinodi, u t cognita eo
-
rum Definitione qvam statuimus , (latimprimafronte omnibus
appareat>neq;plura ncq>pa*ciora efiepofse.Hoc ta lis eft . Pro­
d icamenta ,fu n t Loca communia
,
ex qvibus afsumuntur vana
Prodicata,ad deferibendalNaturas Subftdntiarum necefsaria
.
Nam qvum f i la Subflantia/im pliciter f it E n s, & eapropter
Philofiphis maxime,&primum, & fo lu deSubftantia sit [pecu­
landum , u ti ben} Arifioteles a it Metaph.?, tex .j.r te fn tot sint
p a rtesfh fioJbpb i^ ^ ^ iJ iifjtijsiu s^ ^ a tioyM etaph
.4
tex.4:
Sub flantiaprofe&o erit Subye&umtotius Philo/ephi?,& eadem
er it Subyetfum omnium p tfterfi-E n tium . Ipfa emm eis fiub
-
f i a t , & eftfundamentum eorum: ip fa fila eft illu d fih d um ,
& per excellentiam dtHum ENSyrelftfva autem perqvandam
Analogiam
.
in ipfa enim coHsittuntfine ipfa nonfun t, ad ipfam
refpetlum habent * de ipfa concipiuntur& prodicantur, & tdeo
Prfdicata dicuntur
3
& ex d iverfi modo, qvo eam a fficiun t, eo­
rum d iversita s,^ numerus defum itur^tt D . T hornas, Alens is,
& Avcrroes,*dquintum librum Metaph. Ariftotelis notarunt.
Etenim lice t etiam Accidentia habeant fua Prodicata, hoc efi
a lia A cciden tia , q v f de ipfis prodicantur, & tnh iscla fsibu s
Prodicatnentorum tontineantur i Attamen h$c Prodicamenta ,
procipu} ad id infiituta>vt sutSubftantijs deferviant. Altoqvin
& Accidentia, & Accidentium Accidentia , nonne omnia tan­
dem in Subftantijsfitbsifiu n t ?
Hinc
22
De
Praedicamentis.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...58