14
De Definitionibus T
Tot enim de qvacumque , perf e d a Subftantia > IntcrrogA
thnesfeu gvakiQnes aut Pradtcattenes, utiles & neceffariafit
n pojjunt
.
Sinonima harum Partium Definitionis,feu Praedicamentorum:
L
qca
r Sedes, Claftes Pradicatorum, Obfervationes ,Conftdera-
tiwes,ContemplationesfConccptus, Atmbuta^^vaftiones, A f
f e t f tones, Notationes, & c .
Prima Qvadfro e (t: An fit
'illu d fc ilic e t SubyeBum de qvo agi­
mus : feu an exiftat illa Species in Perum natura: an J it Ens
Reale , ad differentiam E n tis Rationis , de qvo Phificus non
a g it
.
Multa enim dicuntur
,
qva nonfu n t Reipfa , Jed in fo lis
Verbiscofiftut,vel inpbantafiafinguntur,utfunt Griphi, Cetau­
ri, Sirenes, pluresMundi, r fc . M ultavicifsimReipfa exislunt>
qva tamen nullofen fu fed fo la ratione cognofci pofiunt >u ti p lu ­
res efie Calos,effe Ignem elementalemfupra regionem aeris,effe
Intelligentias , & c . 2
Q v id fit,
nempe ea Res , de qva agimus
,
ideH ex qva Materia
.
ccftet,ex qva Mafta defumpta f it > feu ut i
LogiciloepxuntfirjqyodGenus
,
qvodTotum eyus sit. 3
Qvahs fir,
id eft qva Formaeyus~feu>i(rifdcm loqvuntur>qva D ifferentia,
qvaveJ^valitas^va eam a cateris Speciebus eyufde Genens di-
ftin g va t
. 4 C^vanta
f\z, td eft qv is Modus , qva Magnitudo
>
qva Menfura , qvis Num eruseyus
.
5 Qvando eft
, id eft qva,
A E ta s
j
qva Duratio , qvod AEvum , feu T empus eyus .
6
Vbieft
, id eft qvis Locus eyus nativus s it .
7 Qvid
A g a t ,
id
eft cuyus Rei sit Caufa Efficiens^feu qv is eyus E ffetius > qva
Operatio , qva V is , qva V irtus , qva Facultas
J
qvod Munus
pecuItare
. & Qvid Patitur;
id e& qv ibus malis aut bonis s it ob­
noxia >avos Motds fekqua s Mutationespactatur, qva V itia^
qva habeat Contraria , feu Aduerfantia
,
qva sint qv$ eam
Corru?npant aut Perficiant.
9
A
qvo
fu , id eft qvis eyus ylu-
thor
,
Effetior ,feu Caufa M ovens
,
E fficiens
.
1P Ad q
v 1
d
li t
J
id
eft ad qvem Finem , Scopum , Metam tendat, cuyus sit V tU ita ­
tis
,
q v id Boni, qvtdvc Commodi afferat.
H ic
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...58