Sunt q v i cDntendunt Divifionem effepriorem ordine D efin i-
tione$verut»fiUluntkr3habcHtqi contrafe Platonem,Poffihyriu p
D .Augustinum , & Ciceronem , qviprater alium locum
Hatim
in principio Offtchrum:Omnis,inqvit, qva Z rationefuficipitur
,
de aliqua reirtHitutio, debet a Definitioneproficifii>ut in telliga
tu r , q v id fit iddetjvo difputatur. Nam illa qva aliqvando an­
te Definitionemfit 'in'Oratione D iv if i o
;
magisproprie cognomi­
nanda e it ScparixtiofeuRcyeBio.Separamusfiqvidem >& d e ji­
cimus, apropofito nobis Sub jeBo ,fi qvafuntAeqvrvoca , f i qva,
Partes\ aut Species affines1e idem Subyetio> & profitemur nos de
iis n ih il dgere velle
.
Hac auteiit Dtvtfio eft il la , qva poBquam
per Definitionem enucleatam eft , q v td & qvatefitifludSubye
-
ttum ; ipfa deinceps eytfsSpericf & P#rfes3 enumerat & r e -
cenfet.
Inventio , & Yudicium , rivn fu n t Partes difiincT* ipfius
Logica, u ti qvidahi v o lu n t, neqve pote ft de illis feparatim
agi : f e d fu n i &agisfacu ltates , fe u operationes Manon*
c
T
In tellectus nostri , qva Logicis praceptts mirifice adytrvant; r.
JEtenim Logica primum Loca oftendit 3 in quibus tp jid fitda_j
qyacunqv* re dicendum> qvari ac Invem ri p c fs it
;
deinde l e-
gesprafcribit 3qvibus an bene
,
v e lmale ditfum f it ,
7
udican ac
d ifcern ipofsit.
Connumerant alij Refolutionem > a lij Methodum his mem­
bris Logica :■ A tmeafententia, Methodus n ih il aliud e ft
.
qvam
bene ordinata D iv ifio>qva tunc d icitur Befolutiva ,qvum Su-
byettum
,
f i Genus f it in fiuas Species, f i vero Totum tn f ia s
Partes, D iv id itu r. F x altera parte , Compqfitiva Methodus
d icitur , qvurn ab infimis Speciebus, admagis ac magis commu­
nia Genera, v e l a minimis Partibus ad mayores, u fiv e ad
ipfurn Totum (qyoderat Subyetium) certo ordine ac numero ,
in doctrina Coifigendo proceditur. NoV in hvc opifci-lovtra-
qve utim ur: Nam ( uti hic videre lic e t ) in prim is Logica
in tres Partes Refdvimus 3 deinde fingulits earum 3 in plures
Propofitiones, Propofitiones in T erminuspartim ur. V ice verfa
regrediendo ab ultim is Terminis
5
ex ipfis Propofitiones
5
ex Pro-
pofittoni-
6
De Partibus Logic® T
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...58