Dc Partibus l>ogic«.
7
foftU n ibus Definitiones,
D rtH fiones^
Argumentationes
c e x ­
ponendo effiemus , Tuncv idelicet Methodice de aliquofubye-
#
loqvhnur; qvum n ih il eorum, yvx.de eofrit*dignafum,di-
cete pratermsttimus;nihilfup-ervacaneum addimus
,
nihilrc-
petimus
.
E x univocisnonfacimusaqvrvoc
a
>
nec ex xqvticcis
univoca
,
id eft Aex una Re nonfacimusplures
,
nec cx pluribus
#nant
.
2tem qvum ea , qvxp rimo loco dicendaf i nt 3non peftpo­
nimus,et qvapostponendafrnt*mnj>raponmus';fcei n tl
nia
dt/pmimuS) & concinnamus.
Sunt alij , qvi Argumentationem, alij qvi unam tantkm
fpectem Argumentationis, tdeft SyUogifmum, ponuttpyoS-u-
lyeito adxqvato totius Logica
.
Hy videant qvsfo quomodo
Argumentabuntur>nifeprius aliqvam Pofitionemfiktuant >de
qvafitdifc eptandum:A t omnts eyufmodi Pofitio
3
feu Enuvcia-
tie , eftpars Definitionis aut Divijionis. Merito igitur ift/u>
qvoqve duoItiJirkYricHtaD o cend iin ter Partes'Logica nk?/,e-
tari debent
.
Neqve eft, qvod dicant Definitionem& Diviofio
-
toem^£jnendtrjL-A*gumcntitfionis\ fxpe enim ihilofophus Ar-
^gumentatu^j^tiairDefiniiJUC. Di*1*^ * ^ iiifitm fpe Defimt
ve l D ividit, & non 'Argumentatur
.
Itaque diftinctafunt hac
ab invicem
.
Slvin potius Argumentatio >ifiis di,obis Inftru-
tnentis defervit. Namqvemadn.odum Orator >in primis Nar-
rationemfacif ydeinde eamubi. \dubia tfte videtur >Rationibus
&
7
eftimonijs confirmat
5
Ita & ihilcficphus,primo Rei de qva
4
g it
,
Naturam deferibit
,
& Species Partefque eyus dinumerat
5
f$rpolteafioportet, ea qva a ftru it Argumentis devincit.
Nos autem dicitnks
,
Orationem Docentem ejfe Subyeclum
adxqvatum Lvgiex, dr tandem Orationem ,'fcnimus pro Ge­
nere harum trium
2
artium yfitiin&xumentcrum Logic*. Locet
tmm Logica >qvomodof i t Docendum,utt Plato in Sophis, a a it,
&Suarez injuaMetaphificaDifp. 1 .Sect j.num . i o. 37. Id est,
omnibus Doit oribus, inqvacunque Facultate >.medum osten­
d it
,
feu dat Formam
>
fenfate & f liid } dif e r endi
5
tpfii autem
FacultatesfmguUfuas Materiasfibminifirant.
habet vero Logicus pro fu a Materia
,
qvadam vocabi l<u
D:-
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...58