Dc Defin ition ibus.
ip
rij tam varijs wcifuris deformare f i l e n t , io mayms eert}
moleBia qv)m commodi , n ift qvod virilitatem q v a n d o
demonBrat.
D c Definitione Hiftorica.
l/ae ratione f i H iBoricus v e lit perfinam D idonis deftrt-
bere'}primo dicat oportet, An fu e r it unqvam D ido
,
multi emm
de hac re dubitaqt
* i
.Q y id fu er it, id eB qvibus virtutibus\
qvibufue viti/s imbuta. 4 J$vam magna, & potens, nempe opi
lu s , m ilitia }provineijs. j Jgvando , id eft qvo avofloruerit,
& qvam diu vixerit, d Vb i nata f i t , ubi educata , ubi regna­
verit. 7 £v idpraclarigefferit, id eB qvomod» Carthaginem
condiderit
,
armis
,
legibufqve muniverit
.
8 qva. domi qva in
fuga ex Phoenitiay qva tandem in Aphriea
,
a 'vicinis r*guhs
& ab Aenea pajfa fit. p qv i Parentes eyus, qv i A ffines, unde
genus tr a x it
. /
0 qv ifin is aftionum eyus , nempeg loria , &<-■
D e Definitione Geographica.
S i vero aliqvam Provintiam Geographus afsumat defiri-
bendarn >hts Locis commode u tip o ter it
.
Primo d ica t,v b ijit illa
RegioJioceB in qvaparte orbis, qvo gradu Latitudinis, & Lon­
gitud inis
.
Secundo qvo S itu >id e s i, qvas regiones a qvatuor
ventisfinitimas habeat
.
T eriio q v a fit eyus £ )van titasfiu Ma­
gnitudo , id eB qvot milliapaftuum habeat Longitudinis , &
Latitudinis
.
g va rto in qvot Partesfeu Conventus dividatur.
Qvinto qvosMontes>Campos ,S a ltu s, F luvios, Lacus irftgnes
habeat ,qyas Vrbes >& c . Sexto qvos F ru ffu s, quas Fruges
proferat
5
qvam dives Pecoris
,
Ptfcium >Volatilium ,
Metallo­
rum , & c . Septimo qvarum rerum v icifiim penuria laboret,
qva Berilitatefoli, qvav t aeris intemperief i t , & c .
I
L
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...58