Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 10

.CapAlTIL
cnrisdiued9ealiquodensconceptumputiamdedarauimus;P.Definitoipsos;5*Tcr
minusprimaeinterionisCutipsauerbaptmdunt)eftconceptusnaturaliterprima inte
rionemrepscntaimeleftipsaprimaintetiocognitascuconceptaITermmusautfecudae
intetiomscRconceptusnatmaliteriecundamintentionemrcpfentansdwccftipsainte
lio fecudaconceptaetcognita.P. Quid pprimamquiduepsecundamintentioneacci
pif.B* PreteimittcndoHuiuspodsinteriomulmsaaTpttones^hicrintcntioabintendo
q<feftatteteetdiligetcraiaduertoetintueordcfccdiC/Intdledusquippeteclit inres
ar noffAedaxueroinres-efteasintedererirJ
-
£ - 1— — “
tedicioetipficrcscognitaeintendun^aquoinredi/itdjtdcrrnatmtentb^niafirepeque
dampaflJaatenditio/R-es«n.iuntficintetaeetficinlendun^ficapprefaepqunset conar
piunf:P.Otnneigr intentumefteonceptum^etcognitum'etnhusabftradumeftin
tedopaEhia^-Sedcuraltcraprima/Altcrafecundadica^odumperspexuB»Intelieftus.
bifiuiai»u«smtcdi^eti^KsabcobfcamttndunCPrnnaoc4ndciicet^& fecudariot
P*HocutdeclarescupiolB*Incdlofiusdr primomrestedereqneas intciligitetcirca
<asopetafant^mutupefecopwetalimiaffim&t^Ioc^ii.eftmresprimotenderet
^Bsintedipnmai^l>mdd^intdIcftmconuertk(tsi^si]umtcli^acetfiiperres
intelWfos^oeftigandoquopaftodixnesseheantadmnkanputaflosadroftmetliiiu
etaialadhoiemetbcu&cupittnetiiitilcakmhabittidihcmalEh^
magis
notx
etpmodumilliushanccooperietin^pofitohabitudineHorisadrosan*
etltwimet^dtsad holemetbouemafumilathabitudiniRomuliaddomos Roma
no^etqaRomuluseftgenusetprindpnmiRomanojutrasfatronemgnisetprin
eipiiadfloreetaial^et intelljgitiilasubrctoegnisetprindphA^hatceftfeojndaria reje
intcntsOet resdicuntlfcainaariointctac><^subhismodiscisattributissuntconccpcac*
Q u imodifuntfecundaeintcntioncs<oq>resfubciscoctptxdiamffecundouitmtX'’
Didint^etsecundatintentionesqaipsimocfcanteaerantinrebusexsuinatura>et nunc
funtadalfestransfoti^EftigrRomulusgenus|>prieetaialacflQSpermetaphoram/
QuarepoiphiriusloquesdehaesenerisacceptionedidtdEftautgenusdequoapud
philosophos eft sermoadfim&tudinan priorumgenerumd&tumiethacc affimda
tiopoteft eHemagistenuisetminusteiuusmagiscuidens et minusetadenssNeqt
igitur concipereaut conexi/nop intendere autintendi /neq* comparate autconi
parari/ntcp attribuereautattribut/fiucderelinquereaut derctinqiri/transfert aut
transferri eft intendofecunda♦Sed cftmodus intellegendihabitudinemrerumper
metaphoram scupersimilitudinem'attributus et appropriatus?P« Nonnulli pri
mamimentionem primum rri concepmm/ietserr^AMTi
B« Quemadmodumintentio ab intendere
(jc
gb intendidescendit
inquam
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...309
Powered by FlippingBook