Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 15

Aequhied qui et omonymi appellantur quando unii» homine plura denotantur
primasignificata Vtliber' etnepos-quasiiiibunonomineaequeseuindiHercnceruo
cata: Vniuociquietsvnonymiquandoqjnuncupanturquanefouniconomineunum
dcnotatursignihcatumsubquotamenpluracontinenturtamqsubunosignificato uo
icataVtanimalet linea;Vniuoa’aftiueaicunnnyquiunupluracontincns^primo signi
ficant;Vniuocipaffiuedicunturilliquicumaliosubtalisignificatocontinentur 1mpro
pric;Vniuoddicunturquinilsignificantesprebentunummodumsignificandiutcitra:
Aequiuodadhucdicuntur quiplura aequeprimode/ignant;Acquiucdpaffiuedicun
tur qui aequescuindifferenter ab una uocedesignanrur
i
Improprieacquiucddicun
fur qui nil significantes prebent non unumfeduariummodumsignificandi'Vr co
ram/etcum'Licecforsanipsumcumdcribendouariomodo'prout uidcliceteRprepo
ficiosiccumProutueroaduerbiumsscqum:EtprouteftconiunftiosiOquom-Vtnos
iariberesolitisumusnonefletterminusinscribendoxquiiiccusdcdfoluminproserer»
dcuScdpro acumineingeniiaduerteadsequenda*Omne uniuersaleeft uniuccum*
Omneuniuocumpropriesumptumeftcomune^neqjhocpcReriusdidtureconuerse*
Omniaaequiuocantiasuntumuocantiafiprounosignificatoaedpiantur;Omniaaequi
uocanriasuntuniupeatainhacdidioncuoX•Omniaequiuccataiuhtuniuocantia/nisi
fuerintindiuidua.Omniaaequiuocatasuntuniuocataftanteuniuocationeentis^etsino
jBrepynanrfigmentaetnonenria«Aliquidrdpedhialiquorumnonest induocumeq*
cqcriuocunithomprdpedtuaibiaclincx;Aequiuocaaliaconsilio^utriderOetquaecuqj
|xrnietaplKJOmdicunturjAliacasu/qihber^respcftuufuietcodicis*Terminialuimo
uyoiiabalipihusdicunturrVc abditumetabiconsumsieugladiusetenfis'Q u i ab
am
mulriuodappeUltur-quiascismuka/untnominasedratioima«AliidiuerfiuotiVc
figmametlapis-^unnmdspluranomina'etrarioncuplures;P ♦Determinoanalogo
inulta dicuntur;B«Termmusanalogusbifariamaccipitur/interdumnamq?unam
cemfignificatetpluresconcetniVlntcrdumplurcssignificatetunamconcernittEXem
piumprimiSiUnimiignificatfempcrpispoitkmcmhumommationalis/Etquidocp
oMK^rnitmfpm.antfnal^uando^lotfum^siueurinamiquandoc^potionem^uando
qrdjctamjExotiplpmsccundidLjdcrc%nificatplura^inhomine'Primumtalemmo
tumlabiorumInpratoflorumjii^ulariori^ 'Ia tempore^aerisioenitatemr;Et fem
perconcernitcordislaetitiam;CWiranamqjexquibuslaetamurarridentnobis:Prior
analogus efluniuocus' Pofterior sequiuocus-Quamuisalia rationefit imiuocus et
aequiuocus^aliarationeanalogus; Analogiadiriturcomparatioseuproportio/et quia
hic eft comparatio unius aamulta^et multis rationibus fit' iedreo tales termini
Analogiuocantur.
.............. .
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...309
Powered by FlippingBook