Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 14

Concretus cftille quiuriumGgnificat etalterumconcernituclconnotat^Vt album
quodquidem(^niucatalbedincm/ et reminquacftalbedoconnotat«Abftra&useft
illequisignificandoaliquidmilultraconcernit:ltcmconcretdmaliudperIcetadsuppo
fitunvVthomoetcolor'AliudperaccidcnsetadsubftanduumVtalbumetrubeum'
Concretumperscquandoilludquodsignificaturetquodconcernitursunteiusdempre
dicamentieVthomoquisignificatnaturamhumanametconcernitPlatonemuelCa
tonatvVel([utaliisuidetur)cocemitpiiiiopropriumindiuiduumhumanitatisquod
cftinPlatoneetCatone'Hi.n*ponuntunumquodq*uniuerfalchaberepropriumindi
uiduuVtenS'hocenS'etaial'hocaial/ethonmiehimchcnn'nemCoaetuperacddes
cft quandoilludquodsignificatefturnus predicamenti' et quodconcerniturcft alte
rius^mdbum^uodiignA^ailbedincm^etcdarmtsupcHScicm^uelsubiedhiminquo
cftsuperficies;P*Denominatiuaproprie^nonsuntnisiconcretaperactidcns>Nsu^coa
crctaperfcckcimturdenommatiua impropricrB*Omniaadie&iuaingramaticaAiunit
denominadua^unicumrationaleQfisithominisdisfinidua)excipitur^Etaducttcrtuika
dfe denominatiuasai concretaperacddcnfr■«■Q u aetamengramadrinondicuntefte
adic£bua' Vtpatadiliusdauus^etdominus✓ quomtameniljUiignificentahqnidadia
ceraalicui:P«Aiunt denominatiuaadieftiuafjgnificarefbrmattvetconcernerefubfta
tiam'Vtalbi^dulcc/DmQhainaduaucrcifubftanduasignificaresubftandametCoii
ccmorfiMinamittiaccidens Y* pata^ fihusrB.ForLng^r^ar^ArrnrO^r ^ ^ i
nomen adiediuumdiffinnc inorantes
j
P*Expeto et alias diuifienesjB.TertnmO
rumnonnulfiuocanturcop^ad-Vtfimteet^pitudo / fiucfimunvetcrifpum: Di
cunturcopulatiquiaedamqumabftraAiuidenturconcernuntfubic^hnp✓Namfimi
eas noneftquaeuis curuitassedeaquaenasi;Aliqui quocpdicunturmcdia absua&o
ncabftrafti/Vthomo^etcoJOc;Abqmueroultimaabftraftioneabftrafti/Vthuma
tutas'etcoloixitas'sasnatuiacoloristAiuntpretetea^deddtmabftra&tefifcabftra
ttis rulpredicaturnisi intendo fecundaetforsan terminusoranfeendensetin cfiimus^
De quoalias«Aliquidicunturomninoconcrcd*Vthumanumetcoloratum; Aliqui
mediomodo concrcd'Vthomo et color
j
P*S iterminus copulatus setaper concec
nit fubic&umcurnonfanpcr diciturconcretus»B*Tcrminus copulatusqum liibte
dumcbncemitinre&O/diriturConaetus-Vtfimds-quodeftcuruusnafus;Qum uc
eo conccrnicsubk&uminobibW'ditiuirabftd£tas>Wcdsbjtudosqiueeftcurttitac
capulorum*;*"
•r>-' ,;;
i. :r.Js
:l.; • . i:n.:
' ' :
.
.. .
Jk
P . Quiumuoa;QuiuxaspiuocNB*
' jC&p.XIIB*
AlfiuniuoesVthomo
^«quw od^tlJbcf
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...309
Powered by FlippingBook