Georgius Benignus: Artis dialecticaes praecaepta vetera ac nova - page 18

ggjggi Efcribedifuntetreliqterminiinpdicametopolia;B*Generaliflmifrfiue
(V t
E [S| jl Vallefiafiqtifperparcamus])primugenus ieusummugenuseftgenusfupre
£|
g%M*****^cu
gcnusnonnssuprairgenusdoiq<fitacftgenusutnullomopoflltce
spes VtsiIbftada^Quatitas^etaliaodto:Genusfubairerniidfvqcfetfisitgeusaliquo
rueft
xxl
spesalteriusgeneris-'VtaIal^qcfhoisetbrutiexnsgenus^eftIpesuiuetiS'etuo
eat?iubakerndpaftiue^qasubalternatfalteritSpessubalternanuncupafquaeetsisitspes
alicuiusgeneris^efttnaliquo^genus^VtidcaiabEtuocafsubakema adtiuetSubalter
nuubcatfqcfetsubaltematf-etq<fsubalternat;Speoahflimusiucultimaetmfimafpvsr .
eftidqcflubsecotinetindiuidua tm-seuqcscusitfpesnopoteflegenus^seuqcfeftspes ,
tmftndiuiduueftqcfdeunofolumopdicatfhoceftdeseipicyVtCato*P*Eaquaeincal <
ceponunlquopadtofuntdescribeda.B.Persona eft inteliedhialisnatura: incoicabilis :«
fubfiftetiasuthicprDeus^hicangeius/hIchotSuppofimeftsingularenaturaep
(c
fubfi
fletis'Vthicbos^ethoclignibSmgulareeftcuiuluisnaturaeincoicabile^iithiccalor^et ,
he<?albedoQnq?minusUniuerfaiia soletdia’singularia^sednoirenra?Indiuiduupoc .
neidctlncoicabiledfq<£nulliseinferioricoicanpot;Scdsepiusinterlehaecuocabula
co
,
funduntfPiQuaehuicpdicametoppria.B . rTopriahuiuspdicametilunthasc* Pri
njo^epdicariuniuoce* S ccfohocahqd^uelqlefignificart* Tertio|>priuoi subfta
uaem /mfobiieftonoeflb Quarto ppriusubftadae-sednoduilblueftcotranuhS
hirci Quintofpriusubftatia^Iednosblius^eftnoeflefusceptiuamagisetminusfimi
intenfioneetremmone. S extoppriusubftatiua^#erussoliuseftmiamorno exntemr
eandemeflesusccpduacotrarioptPmluimutadonetttmtPlacocaliitadsetfrigiditatis*
P«Dasecundumgeriusrerum«B;
Cap«XVIII*
Vadtaseenscuinaturappriadiuifibilitatis/etmesuraecopetitro; Quatitas
kwfw1 a^aPc^cam^ta^^'<Iu^&diHmimus^aliatrafcedeS'Quaemagnitudineetuic
a S s S cut^lubsecopreheditsetcopetitetincorporeis✓NaetDeuseftmagnus^non
molededuirtute:P»Quaesuntprima:qdtarisipes:B♦Primaespes^dtads^siiutconti
nuuetdiscretu.Quatuorautfant fpesDtimnabolbuscocefl&e^Linea^Supfides^Coc .
pus/Tpus?P»DescribanLBfLineaelbngitudofinelatitudinecuiuseXtrcmaluntduo -
pqfta; S upfiaescftlatitudofinelongitudineet^funditate' jCoipuseftaltitudoetp
funditasqpsupponitlatitudine etlongitudine: Tpuseftlongitudocuiufcijkpmotus
\
Sed tpuscoeeftmeluraprimimotusdutaxat;P* Si locushicponere^quopadodiffi
niscnB. Locuseftterminusultimuscotinentisimobilis relpedhiprimicotinentis^qa
et
fi
fluarsupficiesllnemediocotines^notn fluitsupfiaesprimioiacotinetis^Locus ita
q[hocmonoealiaIpesasupsicie.oislocusesuperacies<^npecouerfoiP* Q not Emt >
lpesdiscretae:B. Vnaeftspesdisereticeit^vjnuerus^alteradubia-vjoratio^P*Quid _•]
cftnumerus;B. Numeruseftmultitudoexunitatibusaggregata^Velfic^Numeruse
ro^primulingulamesurarec6tingit;P* Quid eftoroinfpofito ;B* Oratio inppofi
tode%nareuripsamrona»qpoccs
fcu
didtionesficuelficpfbruni>Vnaliquaesyllaba^
darrngramaticahfeunuiucempus-aLquaepliiratempora^Eccciteinariborem*;<
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...309
Powered by FlippingBook