english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

IVEKOVIĆ, Rada

Rada Iveković

IVEKOVIĆ, Rada (Zagreb, 1945.), filozofkinja, književnica, indologinja.

Godine 1969. diplomirala je indologiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Sveučilištu u Delhiju 1972. godine, a od 1975. radila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavala se je na Banaras Hindu University u Benaresu u Indiji. Radila je kao profesorica na Sveučilištu Paris 8, zatim od 2003. godine na Sveučilištu Jean Monnet – St. Etienne u Parizu, a od 2004. do 2010. godine bila je ravnateljica programa na Collège international de philosophie također u Parizu. Predmet interesa su joj komparativna filozofija, politička filozofija i filozofija roda.

DJELA: Rana buddhistička misao, Sarajevo, 1977.; Druga Indija, Zagreb, 1982.; Indija –  fragmenti osamdesetih: filozofija i srodne discipline, Zagreb, 1989.; Benares – Esej iz Indije, Zagreb, 1990.; Autopsia dei Balcani, Milano, 1999.