english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

ŽEŽELJ, Martina

ŽEŽELJ, Martina (Osijek, 1979.), filozofkinja.

Godine 2004. diplomirala je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. i doktorirala tezom Lakanova i Heideggerova kritika filozofijskog određenja subjekta. Radi na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predmet interesa su joj hermeneutika, filozofija egzistencije, antropologija i psihoanaliza.