english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

GRUBIŠIĆ, Ksenija

Ksenija Grubišić

GRUBIŠIĆ, Ksenija (?), filozofkinja, sociologinja, pravnica.

Diplomira je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. godine i doktorirala tezom Nietzscheova kritika morala: problem genealogijskog tumačenja morala. Radila je kao pravnica na Hrvatskim studijima, kao voditeljica Ureda za pravne poslove na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2006. godine zaposlena je na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se je u Austriji. Bila je prodekanica za nastavu Pravnog fakulteta u Zagrebu.

DJELO: Etika u politici i javnoj politici (u koautorstvu s Josipom Kregarom i Gordanom Marčetić), Zagreb, 2016.