english

HRVATSKE FILOZOFKINJE

Autori: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman [Predgovor] [Bibliografija] [Popis djela]

FESTINI, Heda

Heda Festini

FESTINI, Heda (Osijek, 1928.–Rijeka, 2018.), filozofkinja.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1951. godine diplomirala južnoslavensku književnost, filozofiju i psihologiju, a 1965. godine na istom fakultetu je doktorirala tezom Antropološka problematika pozitivnog egzistencijalizma Nicole Abbagnana. Predavala je u srednjim školama u Puli i Zadru te na Pedagoškoj akademiji i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru gdje je kao redovni profesor radila do umirovljenja 1992. godine. U svojim radovima bavi se logikom, filozofijom znanosti, teorijskom filozofijom, egzistencijalizmom i proučavanjem hrvatskih filozofa (Frane Petrić, Juraj Politeo, Antun Petrić). Posebnu pažnju posvetila je proučavanju filozofije Ludwiga Wittgensteina.

DJELA: Život i djelo Splićanina Jurja Politea, Zagreb, 1977.; Antun Petrić: filozof iz Komiže, Split, 1992.; Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina, Zagreb, 1992.

"Petrić, filozof umjetnosti i slobode", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 2/1–2 (3–4) (1976), 101–134. [pdf]

"Botturina koncepcija značenja i suvremena lingvistika", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 4/1–2 (7–8) (1978), 157–179. [pdf]

"Frane Petrić o principima historijskog istraživanja iz perspektive problematičke povijesti", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 5/1–2 (9–10) (1979), 27–42. [pdf]

"Botturina teorija jezika", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 8/1–2 (15–16) (1982), 75–91. [pdf]

"Dr Vladimir Filipović, profesor zagrebačkog Filozofskog fakulteta i Odsjeka za filozofiju u Zadru", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 11/1–2 (21–22) (1985), 207–208. [pdf]

"Politeova Plava bilježnica (1879-1880). O nacrtu neodržanog predavanja na sveučilištu u Padovi", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 20/1–2 (39–40) (1994), 243–253. [pdf]

"Etički naturalizam kao ekoteorija (O natuknicama u Politeovim spisima)", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1–2 (41–42) (1995), 291–300. [pdf]

"Politeov temelj za Millovu logiku", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 25/1–2 (49–50) (1999), 157–190. [pdf]

"Platonova koncepcija o učenju / neučenju vrline – Petrić", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 29/1–2 (57–58) (2003), 19–26. [pdf]

"Tragom utilitarizma u F. Petrića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 30/1–2 (59–60) (2004), 59–67. [pdf]

"O nekim rezultatima i novim zadacima u istraživanju hrvatske filozofske baštine", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31/1–2 (61–62) (2005), 261–272. [pdf]

"Kada analiziram Franu Petrića (1529-1597), zašto mislim na Jurja Politea (1827-1913)?", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1–2 (67–68) (2008), 55–68. [pdf]

"Petrić i Acastos", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 35/1–2 (69–70) (2009), 45–53. [pdf]

"Pavao Skalić i znanost", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 36/1–2 (71–72) (2010), 39–48. [pdf]

"Frane Petrić o Empedoklu pjesniku: Petrić i Acastos, nastavak drugi", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1 (75) (2012), 79–83. [pdf]

"Petrićeva La deca semisacra kao moguće kodificiranje morala", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1 (77) (2013), 27–33. [pdf]

"Što je Petrić u trećem svesku Peripatetičkih rasprava – filozof ili teolog?", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42/1 (83) (2016), 69–81. [pdf]

"Kazimir Bedeković o determinizmu i indeterminizmu", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42/1 (83) (2016), 83–92. [pdf]