Georgius Benignus: Opus de natura caelestium spirituum quos angelos vocamus - page 1

T . i .
.
tfSVSftcS' f<Sf*C
'/1
ffGEORGEI BENIGNI ORDINIS
Minorum facraru^ litterarumprofclToris ad
illuftrcmatcj religiofum Epidaunnum feu
Rhacufinum Senatum in librum de natura
celeftiumfpintuumquos angelosuocamusp
hocmium incipit fociiciterv
N G E L IC A D IGN ITA S
poft Summam illa optimi uni
uerforu} conditoris dei maiefta
tempatre?confcripti Rhacufa^
n^c| ac Epidaurine fiue( ut ego
dicere foleo filuan^ urbis Senatoresampliflimi)
omniumrerumdignitati & glorif preftar^ ccn
fetur ♦Nihil namcj cft autefle poteft fubmaxi/
snoillo Deo noftro itelligctiaru natura digm^i
aut preftantius*Quandoquidem fupernus opi
fex omnesfuas in earu? productione uires /qu£
certo imenf$ lunt /quafi emifilTeuideatur«Ta'
ta igitur fummeru fpintuum excellentia^/taqr
ingentem ipforumpr^ftantiaj qum ipfe mecuj
f^piusconfiGeralTcinjecrumcj in noftrii genus
in nofcj mortales homines patrocinia; auxilia»
munera /beneficiacj qplurima iterumatt| iteoe
cotemplatus fuilTcm(Nihil quippe boni
i
nihil
fancti
i
nihil comodi homines abfcj angeloru^
bonorumfubfidio hac in uita obtinercqtfeunt)
primos labores /primafcp uigilias noftras ipfo
rumhonori:at9 perpetuo apud mortales (plen
doriaddiximus:at9 dedicauim9; Speramus nc
pe eorummira inuifibili'9 opitulatione
1
8
i
h$c
& eaqu^.deinceps/fiue dediuinis /fiuedehuma
niscetenfcp rebus feribere /aut litteris pofterita
ti mandaredeaeuimus facileexpedire /at9 uti
liter fimul /ac foeliciter perficere
U.
confumare:
drea quamprofectomateriam& nos aliasdum
in florctiflima urbe legeremus:quatn animome
tecj fempergerimus:& fingulan dilectione pro
fequimur:in(udauim
9
|atej plerofcy eximia eru
ditione uirosmagnopere infudafle nouimus:ue
rumallidua amicorumdiicipulorumcy adhorta
tioneacpredbus ultra cau(asfuperius enarratas
quomdiu fuiflem fatigatus
1
tandem in ueftra^
gratiam (pretermillis omniumaliorum cfBagi
tion ibu i) aggretfus fum rem fane hominum co
gitatu nedum feriptu difficillimam/ atej ea que
lubtiliter
1
accurate^ ( dei optimi & fanctorum
fuffragio fp in tuum ) excogitaueram /legentiu^
animis fatis aperte infundere curauu Qiucquid
pn lcillligr^ ci latin 1 9 theologi quicquid 8Ciu
niores
1
prefcrti^ Thomas ille angelicus cu A le
xand ro& Bonaueturaferaphico;hi* n«indocc
doconueniunt: E t loannes fublimis dunfienfis
ftudii Oxomenfis doctcr unicus 013 Francifco
landu lfo9 & ceteris imitatoribus /E t folennis
Henncis Gandauenfis cum Godfi edo de fonti ✓
bus»Tres nan9 precipue iunioru^thcologoruj
docendi uic:Quicquid inq hac in reab h isom '
nibus egregie dictu3 cft hic reperics /plera9 ab
iliis intacta tractauimus
1
modos nouos: nouaf
9 opiniones addidimus
1
nouum dicendi genus
fecuti fumus
1
Et ea qu£ uix a doctiffimis homi
nibus cogitatione attinguntur
1
exculta pro ui
ribus ingenii noltri ac ii luitrata oratioue pene
rudi quoque populo probabilia dedimus* H$c
ita 9 q u c nuper in mitra urbe: ucftrilq^
1
ut ita
dixerim /aufpiciisclucubraumiu$:ueftroetiani
perpetuo honori tribuimus.Neq^ id fane in iu '
ria/ prouocaftis quippe animum meum benefL»
is in numeris* N u rcj enim me illius humanitatis
capiet obliuio;qua mc profccto non in paiua to
tius ltali^atq^ propria calamitate conftitutuin
ut filium complexi eftis:bcnigneq3 fufccptu ho
fpicio:liberaliter /ac munifice tractaftis: atque
quom filii locu.’ apud uos dumtaxat expetiiflc
1
patris ac preceptoris dignitate^ fummo cum h o
nore ultro mihi detuliftis* Equidem argentina
totoq^ lllirico a T urcis occupato
1
puer admo '
dum e ma nibus feuiflimc# hcftium ereptus fa
tis tenera ^ta^e ad 1taliam delatus fum r I n qua
& fapientic ftudio ut plurimum incubui ( Na}
& Farifii & in extrema Brittannia qua A n g lia
uoca nt theologi^ uacaui ) I nde poft tres fer e 8C
triginta annos partim inimico^ acerbitate /par
tim cognatorum amore quom ignotam patria^
repetiiilem & extraneus ellem fratribus meis /
8C
filiis matris mec peregrinus: V o s mc fingulari
amore
cftis prolecuti
1
Voshofptcio fulcepiftis
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...42
Powered by FlippingBook