english

Oktavije JANKOVIĆ SPADER

Oktavije JANKOVIĆ SPADER (Octavius Spader Jadertinus) filozofsko-teološki pisac, franjevac (Zadar, 1646–Assisi, 24. III. 1715). Poslije školovanja u Zadru pristupio je redu franjevaca opservanata Provincije svetog Jeronima. Bio je nastavnik u nekim franjevačkim školama u Dalmaciji. Rapskim biskupom ga je imenovao bolonjski nadbiskup A. Pignatelli (1695), a biskupom u Assisiju 1699. papa Inocent XII. U Italiji (Bologna, Perugia, Assisi) i u Zadru je predavao filozofiju. lzuzev povijesnih i teoloških djela, Spader je autor i filozofskih djela u više svezaka koja su ostala u rukopisu, Bibliotheca Scotistarum (pisanih u Cremoni, 1667) i sačuvanih u knjižnici i arhivu franjevačkog samostana u Zadru. Janković Spader ostaje u svojim polazištima i filozofskim tumačenjima u okviru temeljnih postavki peripatetičke prirodne filozofije, slijedeći filozofsko i teološko učenje D. Scota u duhu posttridentske katoličke obnove. U pojedinim dijelovima Bibliotheca Scotistanim (u 4 dijela, Scotus philosophus seu philosophiae Aristotelicae ad mentem Scoti...Syntagma, habitus intellectualis, lucida contemplatio pleniscolastica discretione Scotistis propositaTheatri philosophici orehestra mathematica; jedan dio bez posebna naslova) te djelima koja su ostala u rukopisima u samostanu u Kotoru i franjevačkom samostanu u Zadru, prema filozofskom nastavnom programu kvadrivija on razlaže pitanja mnogih disciplinarnih područja (logika, fizika, metafizika, geometrija, aritmetika, astronomija, glazba, moral) – pitanja makrokozmosa i mikrokozmosa, materije, forme, uzroka, gibanja, vremena, duše, volje, intelekta itd. (Universae philosophiae substantia, 1665; Medicinae pars secundaPostilla).

DJELA: Cathalogus de Minoribus provinciae Dalmaticae S. Hieronymi nuncupatae, qui sanctitate et publicis muneribus floruerunt, Bononiae, 1686, 1737; Prolegomena biblicae sapientiae et Scotisticae disciplinae, Venetiis, 1686, 1689; D. Stella, Introductio ad lecturae theologicae et praedicationis evangelicae officium. Pro religionis seraphicae studentibus... ed. a ff. Didaco Stella et Francisco Panigarolla. Haec resusa, caetera comportata per f. Octavium Jadertinum (i. e. Oktavijan Janković-Spader), Romae, 1693; Lumi Serafici di Porziuncola, Venezia, 1701; Dissertazioni due sulla storia dell indulgenza di Porziuncula, I, Venezia, 1701; Relazione sul Cuore di S. Francesco sepolto nella basilica degli Angioli, Venezia, 1707; Assisiensis ecclesiae prima quatuor luminaria, Felicianus martyr... Horum acta ex vetusto manuscripti... transcripta et adnotationibus elucidata per fr. Octavium a Sancto Francisco (i. e. Oktavijan Janković-Spader), Fulginei, 1715; Synopsis ergumenti theologo­chronici de die mortis Christi, Fulginei, 1715; Bibliotheca Scotistarum (rkp.); Bibliotheca canonica, juridico-moralis, theologica, 1–8, Bononiae, 1758.

LITERATURA: Ž. Dadić, "Prirodnofilozofski rukopisi u franjevačkim samostanima u Zadru, Varaždinu, Košljunu i Kamporu", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 3–4 (1976), str. 177–188; "Spader Janković, Oktavije (Octavius Spader Jadertinus)", u: S. Kutleša (ur.), Filozofski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2012, str. 1078–1079.