english

Matija FRKIĆ

Defensio vestigationum peripateticarum [opis djela] [tekst] [pdf]

Matija FRKIĆ (Matthaeus Ferchius Veglensis, Ferrchi, Ferčić, Ferkić, Frće, Frčić), filozof, teolog (Krk, 23. I. 1583–Padova, 8. IX. 1669). Godine 1599. je ušao u red franjevaca konventualaca. Filozofski i teološki studij je pohađao u Bergamu, Padovi i Rimu, gdje je 1611. stekao doktorat iz teologije. Potom je predavao u franjevačkim kolegijima u Riminiju, Veneciji i Bologni, boravio je kraće vrijeme u Francuskoj i Njemačkoj te djelovao u Austriji, Češkoj i Štajerskoj. Godine 1629. posto je profesor filozofije na sveučilištu u Padovi, 1638. gvardijan u Krku i 1666. provincijal Reda. Od 1638. do 1665. profesor je teologije u Padovi. Peripatetička je problematika središnji predmet više Frkićevih djela. U svome glavnom djelu, Vestigationes peripateticae (1639) polemički je razmatrao prijepore peripatetičke filozofije i teologije koji su bili u središtu onovremenih spekulacija i diskusija. Frkićevo djelo Vestigationes peripateticae potaknulo je oštre napade i kritike  i crkvenu osudu njegova autora (1655) kao kršitelja dogme o Božjem stvaranju. Kritičarima je Frkić odgovorio djelom Defensio Vestigationum peripateticarum (1646). U svoje tri Apologije (1619 i 1620), Vita (1622) i u Discussiones Scoticae (1638) izložio je život i djelo D. Scota, njegovu doktrinu i tumačenja. Autor je također i sljedećih djela: Osservationi sopra il Goffredo del sig. Torquato Tasso (Padova 1642) i Istri seu Danubii ortus (1632).

DJELA: Apologia pro Joanne Duns Scoto, in Fridericum Matenesium, Coloniae, 1619; Correptio historica Abrahami Bzovii, Camberii, 1619; Apologia historica Scoti in Paulum Jovium Novocomensem, Bononiae, 1620; Apologiae pro Joanne Duns Scoto, doctore subtili, libri tres, Bononiae, 1620; Vita Ioannis Dunsii Scoti, franciscani, doctoris subtilis, et apologiae pro eodem, Bononiae, 1622, Neapoli, 1629; Vita b. Scoti, Bononiae, 1623; Vita B. Jo. Duns Scoti, Franciscan i doctoris subtilis, Venetiis, 1622–1623, Patavii, 1671; Istri seu Danubii ortus aliorumque fluminum ab Aristotele in primo Metheoroinductorum. Accessit Lacus Asphaltitis confirmatio, Patavii, 1632; Oratio praeludialis ad metaphysicam et alia similis ad theologiam, Paduae, 1634; Vita Philippi fabri Faventini, theologi publici, Patavii, 1637; Discussiones Scoticae de Commentariis Metaphysicis et Reportatis Parisiensibus adscriptis Io. Dunsio Scoto, Doctori Subtili, Patavii, 1638; Vestigationes peripateticae Mathaei Ferchii de factione ex nihilo, de primo ente, Patavii, 1639; De personis producentibus Spiritum Sanctum, Patavii, 1644; Defensio Vestigationum peripateticorum ab offensionibus Belluti et Mastrii, 1–4, Paduae, 1646; De caelesti substantia et eius ortu ac motu in sententia Anaxagorae, Venetiis, 1646; Epitome theologicum... ex Magistro Sententiarum et subt. doct. Jo. Scoto (A Petro Martyre Rusca evulgatum), Paduae, 1647; Observationes super epistola Primi libri De septimo-quaesitis, quae est de creatione Filii Dei ad intra et epistola Liceti, Venetiis, 1652; Recognitio peripatetica Aristotelis ut magistri, Liceti ut discipuli, an omnium Aristoteticorum, celeberrimi?, Paduae, 1656; De angelis, tractatus theologicus ad mentem s. Bonaventurae, Patavii, 1665; Praecursor de sancta conceptio sanctissimae Dei matris Mariae, Paduae, 1668; Vita Scoti seu additiones ad Vitam Scoti jam impressam, Paduae, 1671; Potpunu bibliografiju vidi u: Š. Jurić, Iugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis, I/2, JAZU, Zagreb, 1971, str. 10.

LITERATURA: M. Girardi Karšulin, "Problem jedinstva sublunarnog i supralunarnog svijeta u knjizi: O nebeskoj substanciji, Matije Frkića", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13–14 (1981), str. 7–30; A. Poppi, "Il De caelesti substantia di Matteo Ferchio fra tradizione e innovazione", u: G. Santinello (ur.), Galileo e la cultura Padovana, Padova, CEDAM, 1992, str. 13–56; M. Girardi Karšulin, "Problem spoznaje u Peripatetičkim istraživanjima Matije Frkića", u: M. Girardi Karšulin, Hrvatski renesansni aristotelizam, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1993, str. 21–50; M. Girardi Karšulin, "Matija Frkić: Interpretacija tvorbe i tvorenja u Aristotela", u: M. Girardi Karšulin, Hrvatski renesansni aristotelizam, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1993, str. 151–168; M. Girardi Karšulin, "Dva osnovna peripatetička problema u djelu Matije Frkića", u: M. Girardi Karšulin, Hrvatski renesansni aristotelizam, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1993, str. 169–208; Lj. Schiffier, "Matija Frkić, tumač i kritičar Tassa: ʻOsservationi sopra il Goffredo del Signor Torquato Tassoʼ", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 41–42 (1995), str. 83–108; Lj. Schiffler, "Matija Frkić, tumač i kritičar Tassa", u: Lj. Schiffler, Vetera et nova. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2004, str. 194–196.