Petrićev put: od kritike Aristotela do pobožne filozofije

SADRŽAJ

Predgovor 7

PETRIĆEVO »RAZRAČUNAVANJE« S ARISTOTELOM 13

Petrićeve Peripatetičke rasprave kao pokušaj rješavanja hermeneutičkog problema 15

Peripatetičke rasprave (Frane Petrić, Discussionum peripateticarum libri IV – Juraj Dubrovčanin, Peripateticae disputationes) 43

PETRIĆ NA PRAGU NOVOVJEKOVLJA 73

Značenje renesansnog »između« na primjeru Petrićeva tumačenja svijeta 75

Ontoteologijske pretpostavke i implikacije koncepcije beskonačnog u Nikole Kuzanskog, Giordana Bruna i Frane Petrića 93

»Stellae novae« 115

PETRIĆ – PREDSTAVNIK RENESANSNOG NOVOPLATONIZMA 125

Petrićeva Nova filozofija o sve-općem. Koncepcija spoznaje – put k razumijevanju koncepcije svjetla 127

Petrićeva Panarchia i novoplatonizam 143

Jedan pokušaj utemeljenja »piae philosophiae« 155

Plotin – Petrić; Može li se govoriti o misticizmu u Petrića? 171

DODATAK 185

Die Voraussetzungen des Denkens des Einen bei Frane Petrić 187

Ontotheologische Voraussetzungen und Implikationen der Konzeption des Unendlichen bei Nicolaus Cusanus, Giordano Bruno und Frane Petrić 225

The Light of Petrić's Philosophy 253

Petrićs Panarchia und der Neuplatonismus 261

Ein Versuch zur Grundlegung einer »pia philosophia« 275

Plotinus – Petrić; Can there be Talk of Mysticism in Petrić? 297

Literatura 313

Kazalo imena 317