Frane Petrić / Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja

SADRŽAJ

Uvodna napomena 7

I. PRISTUP 9
Govor o Petriću u vremenu 12
Filozofija kao sudbina 14

II. ŽIVOTOPIS 19

III. PETRIĆEVO UČENJE 25
Filozofija kao model mišljenja 26
Sastavnice Petrićevog filozofijskog modela 30
Enciklopedičko-panepistemička sastavnica 30
Kritičko tumačenje nasljeđa 33
Destrukcija i revizija nasljeđa 36
Alternativni model mišljenja 38

IV. SRETAN GRAD. Grad čovjeka kao mjesto povijesti ili budućnost utopije 43

V.NOVA RETORlKA 51

VI. DIJALOZI O POVIJESTI 67

VII. PERIPATETIČKE RASPRAVE. Petrićeva ideja povijesti filozofije 79
Osnova i priprava Petrićeve filozofske sinteze 79
Petrić i antiaristotelizam 86

VIII. NOVA SVEOPĆA FILOZOFIJA. Koherentni sustav fllozofije 91
Panaugia 94
Panarchia 95
Pampsychia 95
Pancosmia 96

Izvori Petrićeve nove filozofije 102
Witelo i "Panaugia, universae Iucis tractatio" 116

DODATAK: Rječnik ključnih pojmova Petrićeve prirodne filozofije 132

IX. ESTETlČKO-POETlČKI POGLEDI 139
Pregled dosadašnjih istraživanja 142
Zadaci proučavanja Petrićevih estetičko-poetičkih gledišta 153
Podudarnosti Petrićevih estetičkih teorija s umjetničkom slikom svijeta 16. i 17. stoljeća 157
Nekoliko europskih primjera 159
Nekoliko primjera iz korpusa hrvatske književne baštine.
Renesansna i manirističko-barokna poetika 165
Petrićev poetikološki model 171
Petrićevo shvaćanje pjesničkog umijeća i teorija lijepog 185
Filozofijine oči 193
Pjesnik-teolog 205
Filozofsko-estetički obzor Petrićeva shvaćanja lijepog i umjetnosti 217

X. KOMENTARI, KNJIŽEVNO-DlJALOŠKA I POLEMIČKA DJELA 231
Komentar Petrarkinog soneta 232
Komentar rima L. Contilea 236
Govor o različitim pjesničkim zanosima 241
Dijalozi o ljubavi 259
Trimeron. Petrićevo sudjelovanje u kontroverzama oko Tassa 269

XI. TEHNIČKA DJELA. EPISTOLOGRAFlJA 283

XII. PETRIĆEVA POVIJESNA SUDBINA. Europski odjeci 289

DJELA 297
LlTERATURA 301

Bibliografska bilješka 324

Summary 325

Kazalo imena 329